Prijava za vpis v magistrski študijski program Pravo 2. stopnje za študijsko leto 2014/15

Na spletni strani Univerze v Ljubljani je bil 30. 5. 2014 objavljen razpis za vpis v magistrske programe 2. stopnje, med njimi tudi razpis za vpis v magistrski program Pravo 2. stopnje, ki ga razpisuje Pravna fakulteta v Ljubljani.

 
ŠTEVILO VPISNIH MEST

Za magistrski študijski program Pravo 2. stopnje je Pravna fakulteta v Ljubljani skupno razpisala 190 mest za vpis; od tega za:

redni študij:

  • 135 vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU in
  • 5 vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce

 ter za: izredni študij:

  • 45 vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU in
  • 5 vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce.

 
ROK PRIJAVE

Rok prijave na razpis za vpis je: sreda, 10. september 2014 


POSTOPEK PRIJAVE

Kandidati morajo prijavo za vpis v ta študijski program oddati elektronsko prek spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na omenjeni spletni strani.

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer z digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom:

  • Če se kandidat na razpis prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošilja po pošti. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 10. septembra 2014.
  • Če se kandidat elektronsko prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti do roka na naslov: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Referat za študentske zadeve 1. in 2. stopnje, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana. Kot pravočasno oddana se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena z istim besedilom, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana, osebno dostavljena ali priporočeno poslana do 10. septembra 2014.

Ob morebitnih  težavah pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem se lahko kandidati po pomoč obrnejo na Podporo SIGEN-CA (telefon: 01/4788 590), za ostala tehnična vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge je na voljo Podpora eVŠ, za vsebinska vprašanja v zvezi z razpisom za vpis pa referat za študentske zadeve Pravne fakultete

POMEMBNO: Kandidati, ki ob oddaji prijave še ne bodo imeli vseh zahtevanih dokazil, bodo slednja lahko v referat dostavili naknadno, a  najkasneje do 30. septembra 2014, ko bo zaključen vpis. Rok za oddajo prijave je v vsakem primeru 10. september 2014!  

ŠOLNINA

Šolnina za magistrski študijski program Pravo 2. stopnje na Pravni fakulteti v Ljubljani za leto 2014/15 znaša 3.996,18 EUR. 

Študentom, ki se bodo vpisali v redni študij in so državljani Republike Slovenije ali drugih držav članic EU ter državljanom držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen posebni bilateralni sporazum (Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna gora), šolnine ne bo potrebno plačati. 

Šolnine za izredni študij v magistrskih študijskih programih 2. stopnje, šolnine za tujce, ki niso državljani držav članic EU, ter šolnine za redni študij za vse kandidate, ki že imajo predhodno pridobljeno stopnjo izobrazbe, ki je po veljavnem Zakonu o visokem šolstvu enakovredna izobrazbi, ki se jo pridobi po zaključenem magistrskem študijskem programu 2. stopnje, so objavljene na spletnih straneh Univerze v Ljubljani, v Ceniku storitev za študente.


KANDIDATI S TUJIMI LISTINAMI O IZOBRAŽEVANJU

Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, morajo zaradi ugotavljanja izpolnjevanja vpisnih pogojev vložiti zahtevo za priznanje tujega izobraževanja. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja ter obrazci in navodila so dosegljivi na spletnih straneh Univerze v Ljubljani
Dodatne informacije o tem postopku daje  Darja Rabzelj, vodja mednarodne pisarne in referata za študentske zadeve 1. in 2. stopnje (Telefon: 01/42 03 223 ali e-naslov: darja.rabzelj@pf.uni-lj.si)

VEČ INFORMACIJ

Podrobnejše informacije o magistrskem  študijskem programu Pravo 2. stopnje in o prijavi na razpis za vpis v ta program za leto 2014/15 lahko pridobite:

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115