prosto delovno mesto: Predstojnik organizacijske enote VII/2 v Službi za raziskovalno dejavnost

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Razpisano delovno mesto: Predstojnik organizacijske enote VII/2, šifra DM: J017905, v Službi za raziskovalno dejavnost, 1 prosto delovno mesto, M/Ž

 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Predviden začetek dela: 5. 6. 2023
 • Poskusno delo: 3 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali tehnične smeri;
 • aktivno znanje angleškega jezika (vsaj raven C1);  
 • znanje za uporabo računalniških programov;
 • komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti;
 • 5 let ustreznih delovnih izkušenj.

2. Kratek opis dela in nalog: 

 • organiziranje, koordiniranje in vodenje službe na področju raziskovalnih in drugih projektov, celovita administrativna in strokovna podpora vodjem EU ter ARRS (in drugih nacionalnih ali mednarodnih) programov in projektov, od njihovega načrtovanja do poročanja (zajema vsebinsko in administrativno poznavanje razpisne dokumentacije in pravil za pripravo prijav, pomoč raziskovalcem pri načrtovanju in prijavi projektov, pripravo dokumentacije v povezavi s prijavo in z realizacijo projektov, poročanje in druga administrativna ter strokovna opravila v povezavi z različnimi projekti); 
 • spremljanje razpisov in rezultatov razpisov ter interno obveščanje o odprtih razpisih EU, ARRS, različnih ministrstev ali drugih organov (organizacij), ki so povezani z raziskovalnim, razvojnim, pedagoškim ali strokovnim delom fakultete;  
 • poznavanje predpisov s področja delovnega mesta, spremljanje njihovih sprememb in dopolnitev, oblikovanje poročil in predlogov izboljšav, sklepov ali stališč za organe UL PF;
 • priprava različnih zahtevkov za izplačila, spremljanje rokov za oddajo poročil, zbiranje in usklajevanje računovodskih podatkov ter skupaj z nosilcem oblikovanje končnih poročil za projekte;
 • spremljanje projektov s finančnega vidika v sodelovanju s fakultetno finančno računovodsko službo, sodelovanje s strokovnimi službami  glede razporeditev plač po virih financiranja, sodelovanje pri pripravi finančnega načrta, načrta opreme in investicij, letnega programa dela in akcijskega načrta ter letnega poročila s področja dela; 
 • skrb za vpis v register raziskovalcev in ažuriranje baze raziskovalcev SICRIS;
 • koordinacija in priprava poročil in statističnih podatkov o raziskovalno-razvojni dejavnosti na fakulteti, sodelovanje pri kontroli namenske porabe sredstev na raziskovalnih projektih in pri pripravi dokumentacije za revizijo projektov;
 • podpora Komisiji za raziskovalno in razvojno delo UL PF in sodelovanje pri pripravi in organizaciji projektnih sestankov na UL PF v skupaj z ostalimi službami;
 • sodelovanje s pedagogi in drugimi zaposlenimi na področju raziskovalno – razvojne dejavnosti na UL PF in na UL ter spremljanje in usklajevanje  obremenitev raziskovalcev v sodelovanju z drugimi strokovnimi službami na UL PF;
 • koordinacija fakultetnega raziskovalnega sodelovanja z inštituti, katerih ustanoviteljica je UL PF;
 • strokovna in administrativna pomoč pri pripravi in izvedbi programov mednarodnega in meduniverzitetnega raziskovalnega sodelovanja;
 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi usposabljanj raziskovalcev in strokovnih delavcev;
 • udeležba na različnih dodatnih usposabljanjih v okviru področja dela;
 • pomoč pri vodenju in spremljanju postopkov v zvezi z intelektualno lastnino;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta, po nalogu tajnika ali vodstva fakultete. 

3. Rok za prijavo: 26 dni (do 15. 5.2023)  

Prijave se pošiljajo izključno na e-poštni naslov: zaposlitev@pf.uni-lj.si         

Kandidati naj posredujejo vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev.  

4. Kontaktna oseba na članici:

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115