Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ na Katedri za pravnoekonomske znanosti, VISOKOŠOLSKI UČITELJ v vseh treh nazivih (docent, izredni profesor, redni profesor) – m/ž, 1 prosto delovno mesto

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

1. Prosto delovno mesto

 • zaposlitev s krajšim delovnim časom v obsegu 20 % polnega delovnega časa oz. 8 ur tedensko za določen čas zaradi povečanega obsega dela do 30. 9. 2024;
 • čas nastopa dela: predvidoma 1. oktobra 2023 oz. ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva docent / izredni profesor / redni profesor za področje ekonomske analize prava, če naziva še nima;
 • poskusno delo 4 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela

I. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • doktorat znanosti ekonomske smeri (prejšnji ali sedanji – v primeru doktorata 3. bolonjske stopnje se zahteva predhodna izobrazba ekonomske smeri na 1. in 2. stopnji);

II. Veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor za področje ekonomske analize prava.

Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima:

 • veljaven naziv UL; ali
 • veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznanja naziva ali pridobi naziv gostujočega učitelja na UL; ali
 • izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje ekonomske analize prava. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili (Habilitacije - Univerza v Ljubljani (uni-lj.si). Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.
 • Naziv oz. priznanje naziva je treba pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

III. Znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).

IV. Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

3.    Delovne izkušnje: 4 leta

4.  Kratek opis dela in nalog:  

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke;
 • predavanja študentom;
 • vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • znanstveno-raziskovalno delo.

4.    Rok za prijavo: do vključno 4. 8. 2023

Vlogo, življenjepis, bibliografijo, dokazila o izobrazbi, izvolitvi v naziv oz. druga dokazila posredujte na e-naslov: zaposlitev@pf.uni-lj.si

5.      Kontaktna oseba na članici:

LJERKA GOLUBIĆ, e-pošta: ljerka.golubic@pf.uni-lj.si  

Za vsebinska vprašanja: prof. dr. Katarina Zajc; e-pošta: katarina.zajc@pf.uni-lj.si

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115