Svečana podelitev nazivov zaslužna profesorica/zaslužni profesor

Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Ivan Svetlik, je 3. decembra 2015 na svečanosti v okviru Tedna Univerze  podelil naziv zaslužna profesorica/zaslužni profesor Univerze v Ljubljani trem upokojenim profesorjem Pravne fakultete.

Profesorju dr. Albinu Igličarju, profesorici dr. Polonci Končar in profesorju dr. Danilu Türku iskreno čestitamo.

Profesor dr. Albin Igličar je bil od leta 1978 znanstveno in pedagoško dejaven na Pravni fakulteti UL, kjer je redno predaval vse do upokojitve v novembru 2014. Profesor Igličar je klasični univerzitetni učitelj širokega formata, ki je dragoceno prispeval k razvoju pravne znanosti. Njegova nesporna zasluga je, da je sociologija prava dobila trdne temelje kot samostojna znanstvena disciplina. Profesor Igličar je s svojim znanstvenim udejstvovanjem na tem področju pomembno prispeval k temu, da lahko danes na sociologijo prava gledamo kot na presečišče različnih pristopov za nedogmatično, interdisciplinarno raziskovanje prava, ki nesporno predstavlja eno od temeljnih prvin sodobne pravne znanosti. Ob navezovanju na družboslovne temelje je profesor Igličar znanstveno razvijal tudi področje zakonodajne dejavnosti, ki je bilo vse do njega v senci klasičnih postopkovnih prav; s poudarki na metodičnih, strukturnih in jezikovnih vidikih pripravljanja predpisov je pomagal začrtati osrednje teme nomotehnike kot izrazito praktično usmerjene discipline. Vzporedno z znanstvenim udejstvovanjem je bil profesor Igličar kot predavatelj vselej zavzet in predan pedagog, ki je z žarom odličnega govornika uvajal študente v študij prava. Ves čas svojega znanstvenega in pedagoškega udejstvovanja je deloval – in deluje še danes – tudi kot angažiran razumnik pri najrazličnejših funkcijah na fakulteti, univerzi in tudi zunaj nje.


Prof. dr. Polonca Končar je bila na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zaposlena vse svoje aktivno obdobje od leta 1971 dalje. V tem času je kot mednarodno uveljavljena strokovnjakinja in znanstvenica na področju (nacionalnega, mednarodnega in evropskega) delovnega prava, izjemno prispevala k razvoju prava kot znanstvene discipline in delovnega prava kot samostojne pravne panoge. Bila je namreč dolgoletna nosilka več predmetov z znanstvenega področja Katedre za delovno in socialno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Tako je bistveno prispevala tudi k razvoju posameznih specifičnih področij znotraj znanstvene discipline, kot npr. evropskega in mednarodnega delovnega prava, pri slednjem s poudarkom na pravu Sveta Evrope.Profesor dr. Danilo Türk se je na Katedri za mednarodnopravne znanosti Pravne fakultete UL kot asistent zaposlil aprila 1978 in bil leta 1995 izvoljen v rednega profesorja za področje mednarodnega prava. Bil je dolgoletni predstojnik fakultetnega Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose in Katedre za mednarodno pravo ter prodekan za študijske zadeve. Profesor Türk je dal izjemen znanstveni prispevek k razvoju mednarodnega prava v slovenski pravni znanosti. Med drugim je napisal prvi učbenik mednarodnega prava v slovenskem jeziku, ki služi kot nepogrešljivo študijsko gradivo na vseh pravnih in družboslovnih fakultetah v državi in slovenskim diplomatom v praksi, ter je bil preveden v nekaj tujih jezikov. Temelji mednarodnega prava predstavljajo torej celovit sodoben sistem mednarodnega prava, ki je prilagojen potrebam Slovenije kot suverene in neodvisne države, tudi v zgodovinski perspektivi. Druga pomembna področja znanstvenega proučevanja prof. Türka so človekove pravice in varstvo narodnih manjšin, prepoved uporabe sile in načelo neintervencije ter mednarodno ekonomsko pravo in mednarodno investicijsko pravo. Prof. Türk se odlikuje kot odličen predavatelj, pedagog in mentor ter kot gostujoči predavatelj v tujini, kar dokazujejo vabljena predavanja na najuglednejših svetovnih univerzah in najprestižnejših mednarodnih konferencah.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115