Pogoji za vpis

V enoviti magistrski študijski program Pravo se lahko vpiše:
 1. kdor je opravil splošno maturo;
 2. kdor je pred 1. junijem 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Merila za izbiro kandidatov ob omejitvi vpisa:
 1. kandidati, ki so opravili splošno maturo, bodo izbrani glede na:
  • splošni uspeh na maturi (60 odstotkov) in
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 odstotkov).
 2. kandidati, ki so pred 1. junijem 1995 končali katerikoli štiriletni srednješolski program, bodo izbrani glede na:
  • - splošni uspeh pri zaključnem izpitu (60 odstotkov) in
  • - splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 odstotkov).
Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko priznajo znanja in spretnosti, pridobljena v različnih oblikah neformalnega izobraževanja pred vpisom na študij v skladu s pravili UL.
Podlaga za priznavanje je potrdilo ali druga listina o opravljenem programu oziroma izobraževanju, v katerem so navedeni datum in ustanova, število kreditnih točk (če je to določeno), in program z vsebino, ki ga je kandidat obiskoval.
Potrdila oziroma druge listine, s katerimi kandidat lahko dokazuje pridobljeno znanje v neformalnih programih izobraževanja, so:
 • potrdilo izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem izobraževanju;
 • spričevalo o neformalnem izobraževanju;
 • potrdilo podjetja o praktičnem usposabljanju, izvedbi projekta ipd.;
 • predložitev izdelkov, objav in drugih avtorskih del kandidatov.
O priznavanju znanj in spretnosti odloča Komisija za študijske zadeve PF UL na podlagi pisne vloge študenta, priloženih potrdil, spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje.
Obseg in vsebina pridobljenih znanj se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 15 ECTS, ki nadomestijo izbirne predmete.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115