Katedra za delovno in socialno pravo

Katedra za delovno in socialno pravo opravlja pedagoško ter raziskovalno in razvojno delo s področja delovne- in socialno-pravne znanosti. Poleg tega si prizadeva za interdisciplinarno (so)delovanje z vsemi s to znanostjo povezanimi področji.

Delovanje katedre je povezano predvsem z delom, kot eno najpomembnejših vrednot družbe, ter s tem povezanim pravnim urejanjem, ne le delovnih razmerij, temveč tudi dela v najširšem pomenu. Plačilo za delo, kot njegova domena, je temeljni vir dohodka in podlaga za preživetje veliki večini posameznikov, pri čemer se potreba po nadomeščanju dohodka pojavlja ob nastopu socialnih primerov, kot so starost, bolezen, brezposelnost, itd., čemur je namenjen sistem socialne varnosti in njegova pravna ureditev. Slednji je povezan z delom, vendar okvire dela kot takega presega in ureja tudi dajatve, ki so namenjene preprečitvi velikega bremena nenadnih nesorazmerno povečanih stroškov, denimo z družinskimi prejemki, poleg tega pa tudi s pravnim urejanjem pravic, ki jih lahko uveljavijo premoženjsko in dohodkovno ogrožene in najbolj ranljive osebe, torej socialnovarstvenih prejemkov.

Pedagoško delo se na I. stopenjskemu študiju izvaja pri predmetih Delovno pravo, Pravo socialne varnosti, Postopek reševanja delovnih in socialnih sporov ter Mednarodno in evropsko delovno pravo. Kot temeljna predmeta sta Delovno pravo in Pravo socialne varnosti umeščena v drugi letnik pravnega študija. Postopek reševanja delovnih in socialnih sporov ter Mednarodno in evropsko delovno pravo pa sta specializirana in izbirna predmeta od drugega letnika dalje.

V okviru II. stopenjskega študija se izvajata predmeta Delovno pravo in postopek ter Mednarodno in evropsko pravo socialne varnosti. Delovno pravo in postopek je predmet gospodarskopravnega usmeritvenega modula, Mednarodno in evropsko pravo socialne varnosti pa izbirni predmet za vse študente te stopnje.

Na doktorskem študijskem programu III. Stopnje, ki je namenjen poglobljenemu študiju temeljnih predmetov na modulu delovnega prava in prava socialne varnosti, se izvajajo predmeti Delovno pravo, Pravo socialne varnosti in Mednarodno delovno in socialno pravo. Med izbirnimi predmeti lahko doktorski študenti izberejo tudi predmeta Evropsko delovno in socialno pravo ter Varstvo socialno-ekonomskih pravic.

Katedra izvaja tudi dva predmeta v angleškem jeziku namenjena študentom na izmenjavi Erasmus: International Labour Law in International and European Social Security Law.

Katedra izvaja oziroma sodeluje pri izvedbi pedagoškega dela s področij delovnega in socialnega prava tudi na drugih fakultetah, članicah Univerze v Ljubljani, natančneje na Fakulteti za socialno delo in Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.

Predmete katedre so do danes poučevali pokojni profesorji prof. dr. Stojan Albert Bajič (1901-1974; 1935-1944 na PF), doc. dr. Lev Svetek (1914-2005; 1946-1949 na PF), akademik prof. dr. Rudi Kyovsky (1906-2002; 1950-1977 na PF) in prof. dr. Aleksander Radovan (1926-1993; 1957-1993 na PF). Prof. dr. Kyovsky je bil leta 1956 soustanovitelj sedanjega Inštituta za delo (s katerim je katedra še danes povezana), saj je verjel v in spodbujal študente k primerjalno-pravni analizi, zlasti kontinentalnih pravnih ureditev. Povod za to ravnanje je bila misel, da je dobro pedagoško delo lahko le plod raziskovanja, s čimer se podpira dvosmerni tok prenosa znanj iz prakse v teorijo in iz teorije v prakso. Po njegovem zgledu sta večje število generacij študentov učili še upokojeni profesorici zaslužna prof. dr. Polonca Končar (1947-; 1971-2014 na PF) in prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne (1943-; 1993-2005 na PF). Obe sta bili, tako kot njuni predhodniki, izredno mednarodno aktivni, kar je razvidno iz funkcij, ki sta jih tekom življenja zasedali. Zaslužna prof. dr. Polonca Končar je bila namreč 10 let članica, od tega pa 5 let predsednica Evropskega odbora za socialne pravice, ki je nadzorni organ za preverjanje skladnosti ravnanj držav pogodbenic z obveznostmi, ki jih imajo na podlagi Evropske socialne listine, torej temeljnega dokumenta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah v Evropi.

Vsem sedanjim zaposlenim članom katedre so lahko ti izjemni posamezniki, kot ugledni pravni strokovnjaki, pisci številnih znanstvenih del, objavljenih doma in v tujini, za zgled in tako vzor našemu delovanju, ki si prizadeva njihovo tradicijo nadaljevati.


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115