Katedra za ustavno pravo

Katedra za ustavno pravo opravlja pedagoško ter raziskovalno in razvojno delo s področja ustavnopravne znanosti.

Pedagoško delo se na I. stopenjskemu študiju izvaja pri predmetih Ustavno pravo, Evropsko ustavno pravo, Volilno in parlamentarno pravo in Evropsko pravo človekovih pravic. Kot temeljna predmeta sta Ustavno pravo in Evropsko ustavno pravo umeščena v prvi letnik pravnega študija, Volilno in parlamentarno pravo ter Evropsko pravo človekovih pravic , bolj specializirana, pa sta kot izbirna predmeta v višjih letnikih pravnega študija.

II. stopenjski študij pokriva predmet Ustavno procesno pravo, med izbirnimi predmeti pa lahko študentje poslušajo Lokalno samoupravo (v sodelovanju s Katedro za upravno pravo) ter Primerjalno ustavno pravo.

Na III. stopenjskem programu, ki je namenjen poglobljenemu študiju temeljnih predmetov na modulu ustavnega prava: Ustavno pravo, Primerjalno in evropsko ustavno pravo, Pravo človekovih pravic in Ustavno procesno pravo,  katedra  pokriva tudi predmete Lokalna samouprava , Neposredna demokracija, Odgovornost nosilcev javnih funkcij, Ustavnorevizijski in zakonodajni postopek ter Parlamentarno pravo. Pri izvedbi tega študijskega programa sodelujejo tudi pravni strokovnjaki iz tujine.
Katedra izvaja oziroma sodeluje pri izvedbi pedagoškega dela z ustavnopravnega področja tudi na drugih fakultetah.

Raziskovalno in razvojno ter strokovno svetovalno delo s tega področja opravljajo člani katedre na fakulteti in na njenih inštitutih z namenom sistematičnega spremljanja in razvijanja ustavnopravne doktrine. Med najpomembnejše šteje sodelovanje v delovnih skupinah za pripravo sprememb ustave in sistemske zakonodaje na področju volilnega sistema, neposredne demokracije, parlamentarnega prava in lokalne samouprave. Na teh področjih člani katedre sodelujejo tudi v mednarodnih ekspertnih in raziskovalnih skupinah. Člani katedre so ugledni slovenski pravni strokovnjaki, pisci številnih znanstvenih del, ki opravljajo oziroma so opravljali tudi najodgovornejše javne in strokovne funkcije.