Postopek oddaje zaključnega dela (doktorske disertacije)

Rok za oddajo doktorske disertacije določa Pravilnik o doktorskem študiju UL, veljaven od 1. 10. 2021 dalje (ob upoštevanju 128. člena Stauta UL, ki v primeru izgube statusa študenta določa upoštevanje sprememb akreditiranega študijskega programa):

47. člen
Doktorand odda doktorsko disertacijo na članici UL v elektronski in tiskani obliki skupaj s soglasjem mentorja in morebitnega somentorja najpozneje v dveh letih od vpisa v zadnji letnik študijskega programa oziroma v dodatno leto.

V primeru upravičenih razlogov (npr. starševstvo, daljša bolezen doktoranda, izjemne družinske in socialne okoliščine, status študenta s posebnimi potrebami) lahko članica doktorandu na podlagi prošnje podaljša rok za oddajo disertacije največ za eno leto.

66. člen
Doktorandi, vpisani v triletne doktorske študijske programe, pri katerih se je spremenilo trajanje študija na štiri leta, dokončajo študij na teh študijskih programih ob pogoju rednega napredovanja z veljavnostjo teme doktorske disertacije štiri leta od potrditve teme doktorske disertacije na Senatu UL. Ti doktorandi morajo imeti znanstveni članek sprejet v objavo v skladu z akreditiranim študijskim programom.

Če doktorske disertacije ne morejo predložiti v štirih letih od dneva, ko je bila potrjena tema doktorske disertacije na Senatu UL, lahko v soglasju z mentorjem in somentorjem pred iztekom tega roka zaprosijo za podaljšanje. O tem odloči senat članice, ki lahko največ enkrat podaljša rok za izdelavo doktorske disertacije za eno leto.

Postopek oddaje elektronske oblike zaključnega dela od 2. 11. 2016  dalje poteka izključno preko Študentskega informacijskega sistema (ŠIS). Po oddaji elektronske oblike zaključnega dela je v sistemu ŠIS dostopen tudi obrazec Izjava o avtorstvu. Študent po oddaji elektronske verzije, zaključno delo odda tudi v pisni obliki. Predložiti je potrebno najmanj šest vezanih izvodov doktorske disertacije, oziroma po en izvod za vsakega izmed članov komisije za njeno oceno in tri izvode za knjižnici (PF in NUK). Sestavni del doktorske disertacije je tudi obrazec Izjava o avtorstvu; izpolnjenega in podpisanega je potrebno vezati skupaj z doktorsko disertacijo in sledi prvi notranji naslovni strani. Navodila za oddajo zaključnega dela so dostopna v Študentskem informacijskem sistemu (ŠIS), forma: »ZAKLJUČEK ŠTUDIJA/NAVODILA IN PRAVILA«.

Odpravek sklepa 33. seje Senata Univerze v Ljubljani z dne 15. 12. 2020  

SKLEP št. 3.: V primeru, da je doktorand že imel podaljšan rok za oddajo disertacije, in zaradi razglašene epidemije disertacije tudi v tem podaljšanem roku ni mogel oddati, lahko pred iztekom tega roka odda novo prošnjo za podaljšanje.

Članica lahko doktorandu, ki zaradi razglašene epidemije ni mogel dokončati in v roku oddati doktorske disertacije, izjemoma podaljša rok za oddajo disertacije do 1 leta od uveljavitve sklepa Vlade RS o preklicu epidemije.

Članica izda individualni sklep v tej zadevi.

Odpravek sklepa 27. seje Senata Univerze v Ljubljani z dne 21. 4. 2020  (sklep je veljaven za študijsko leto 2019/2020)

SKLEP št. 3.4.: V primeru, da je doktorand že imel podaljšan rok za oddajo disertacije, in zaradi izrednih razmer disertacije tudi v tem podaljšanem roku ni mogel oddati, lahko pred iztekom tega roka odda novo prošnjo za podaljšanje.

Članica lahko doktorandu, ki zaradi izrednih razmer ni mogel dokončati doktorske disertacije, izjemoma podaljša rok za oddajo disertacije do 1 leta od uveljavitve sklepa Vlade RS o prenehanju izrednih razmer.

Članica izda individualni sklep v tej zadevi.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115