Prijava teme (dispozicije) doktorske disertacije

Prijava teme (dispozicije) doktorske disertacije

Doktorand mora pred vpisom v drugi letnik doktorskega študija predložiti prijavo teme doktorske disertacije z izdelano dispozicijo doktorske disertacije. Poleg pisne vloge je prijavo teme potrebno oddati tudi v sistemu ŠIS in v ŠISu shraniti Pdf format oziroma scan obrazca B3 Prijava teme z izjavo o avtorstvu (oba dela, prijava teme in izjava o avtorstvu morata biti ob oddaji v pisni in elektronski obliki podpisana).

Prijava teme doktorske disertacije vsebuje (obrazec je dostopen na zgornji povezavi):

- podatke o doktorandu,

- podatke o predlaganem mentorju in morebitnem somentorju,

- ime študijskega programa in modula,

- naslov predlagane doktorske disertacije v slovenskem in angleškem jeziku (po sklepu KDrŠ UL z dne 21. 11. 2014 naj bo naslov brez dvopičij, podpičij, pomišljajev in podrednih stavkov; naslov v angleškem jeziku je potrebno predhodno uskladiti z mentorjem),

- morebitni predlog pisanja v angleškem jeziku (doktorand lahko zaprosi za pisanje disertacije v angleškem jeziku v skladu s Statutom UL, če je tujec oziroma je tujec mentor ali somentor ali član Komisije za spremljanje doktorskega študenta).

Priloge prijavi teme doktorske disertacije:

- izjava predlaganega mentorja in somentorja, da s predlogom teme soglašata, seznama z njunimi 3–5 referencami s širšega področja teme doktorske disertacije ter šifro raziskovalca SICRIS, če jo imata (pogoji za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja in somentorja so objavljeni na spletni povezavi  Univerze v Ljubljani https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/pravila/ ; podatki o raziskovalni aktivnosti, ki je pogoj za mentorstvo in somentorstvo pri doktorski disertaciji, pa so dostopni v SICRISU, na povezavi http://sicris.izum.si/search/rsr_search1.aspx?lang=slv , kjer je potrebno izbrati »Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS«),

- življenjepis z navedbo datuma prvega vpisa v doktorski študij (Komisija za doktorski študij UL je 6. 7. 2011 sprejela sklep,  naj bo biografija strokovna in naj ne vsebuje npr. podatkov o družinskih razmerah, hobijih, itn.),

- bibliografija (seznam doktorandovih objavljenih znanstvenih, strokovnih, projektnih in drugih del),

- soglasje Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko ali druge etične komisije ali dovoljenje Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za izvajanje poskusov na živalih, kadar narava predlagane teme doktorske disertacije to zahteva,

- dispozicija doktorske disertacije (3 do 7 strani besedila ter seznam najpomembnejše literature in virov) in tudi

- dispozicija doktorske disertacije v angleškem jeziku: kadar gre za predlog pisanja v angleškem jeziku in kadar je član KSDŠ tujec in ne razume slovenskega jezika (sklep KDrŠ UL z dne 8. 12. 2020).


Dispozicija doktorske disertacije v skladu s 36. členom Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani, veljavnega  od  1. 10. 2021 dalje, obsega:

- naslov disertacije v slovenskem in angleškem jeziku (napisan z malimi tiskanimi črkami),

- znanstveno področje doktorske disertacije,

- opredelitev raziskovanja, ki vključuje:

  • kratek pregled ožjega znanstvenega področja in prikaz dotedanjih raziskav na področju doktorske, disertacije in namen raziskave,
  • jasno predstavljene hipoteze ali raziskovalna vprašanja ali cilje s kratko obrazložitvijo,
  • zasnovo raziskav in opis metod raziskovanja,
  • opredelitev pričakovanih rezultatov in izvirnega prispevka k znanosti,
  • seznam relevantne literature s področja doktorske disertacije (ne šteje v obseg 3 do 7 strani);
- Obrazec NRRP oziroma osnutek Načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki v skladu s 50. členom pravilnika (velja za generacije doktorskih študentk in študentov, vpisane od vključno študijskega leta 2021/2022 dalje).


Rok za oddajo doktorske disertacije
določa Pravilnik o doktorskem študiju UL, veljaven od 1. 10. 2021 dalje (ob upoštevanju 128. člena Statuta UL, ki v primeru izgube statusa študenta določa upoštevanje sprememb akreditiranega študijskega programa):

47. člen
Doktorand odda doktorsko disertacijo na članici UL v elektronski in tiskani obliki skupaj s soglasjem mentorja in morebitnega somentorja najpozneje v dveh letih od vpisa v zadnji letnik študijskega programa oziroma v dodatno leto.

V primeru upravičenih razlogov (npr. starševstvo, daljša bolezen doktoranda, izjemne družinske in socialne okoliščine, status študenta s posebnimi potrebami) lahko članica doktorandu na podlagi prošnje podaljša rok za oddajo disertacije največ za eno leto.

66. člen
Doktorandi, vpisani v triletne doktorske študijske programe, pri katerih se je spremenilo trajanje študija na štiri leta, dokončajo študij na teh študijskih programih ob pogoju rednega napredovanja z veljavnostjo teme doktorske disertacije štiri leta od potrditve teme doktorske disertacije na Senatu UL. Ti doktorandi morajo imeti znanstveni članek sprejet v objavo v skladu z akreditiranim študijskim programom.

Če doktorske disertacije ne morejo predložiti v štirih letih od dneva, ko je bila potrjena tema doktorske disertacije na Senatu UL, lahko v soglasju z mentorjem in somentorjem pred iztekom tega roka zaprosijo za podaljšanje. O tem odloči senat članice, ki lahko največ enkrat podaljša rok za izdelavo doktorske disertacije za eno leto.


Sklepa o obsegu dispozicije doktorske disertacije

Komisija za doktorski študij Pravne fakultete je na svoji seji dne 10. 1. 2012 obravnavala vprašanje priprave dispozicij v luči novih pravil univerze in odločila, da bodo študenti za potrebe fakultetnih postopkov še vedno pripravljali daljše dispozicije, nato pa priložili še krajšo verzijo za presojo univerzitetne komisije.

Odpravek sklepa 39. seje Senata Univerze v Ljubljani z dne 29. 6. 2021 (sklep je veljaven za študijsko leto 2021/2022) 

SKLEP št. 3.2.: Če doktorand zaradi epidemije ni mogel prijaviti teme doktorske disertacije in ne bo uspel opraviti te obveznosti in izpolniti pogojev za vpis v višji letnik, lahko članica na podlagi prošnje doktoranda sprejme sklep, da se mu dovoli vpis v višji letnik brez te opravljene obveznosti v študijskem letu 2021/2022.
(Sklep je veljaven ob upoštevanju določil 125. člena Statuta Univerze v Ljubljani.)


Odpravek sklepa 27. seje Senata Univerze v Ljubljani z dne 21. 4. 2020
  (sklep je veljaven za študijsko leto 2019/2020)

SKLEP št. 3.5.: Če doktorand zaradi izrednih razmer ni mogel prijaviti teme in ne bo uspel opraviti te obveznosti in izpolniti pogojev za vpis v višji letnik, lahko članica na podlagi prošnje doktoranda sprejme sklep, da se mu dovoli vpis v višji letnik brez te opravljene obveznosti.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115