Priprava doktorske disertacije

Doktorska disertacija

Doktorska disertacija je pisno zaključno delo, ki je samostojen in izviren prispevek na znanstvenem področju doktorske disertacije.

Postopke za pridobitev doktorata znanosti določa  Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani (veljaven od  1. 10. 2021 dalje).
 

V skladu s pravilnikom UL,  doktorska disertacija vsebuje:

 • naslov v slovenskem in angleškem oziroma drugem jeziku v primeru študija tujega jezika in književnosti;
 • izvleček v slovenskem in angleškem jeziku (največ 300 besed), ki se objavi v Repozitoriju UL;
 • kazalo vsebine in po potrebi tudi druga kazala;
 • pregled področja/problemsko ozadje;
 • namen raziskovalnega dela;
 • hipoteze ali raziskovalna vprašanja ali cilje;
 • opis raziskovalne metodologije;
 • rezultate;
 • razpravo;
 • sklepe;
 • seznam literature in virov;
 • končno različico načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki in morebitne druge priloge;
 • obsežen povzetek z uporabo ustrezne znanstvene terminologije v slovenskem jeziku, če je disertacija pisana v tujem jeziku.

K doktorski disertaciji se priloži izjava doktoranda, da je predložena disertacija njegovo samostojno delo in da je elektronski izvod identičen tiskanemu. 

Priprava načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki (NRRP) za doktorske študente in študentke na Univerzi v Ljubljani

V skladu s določili Pravilnika o doktorskem študiju UL (velja za generacije doktorskih študentk in študentov, vpisane od vključno študijskega leta 2021/2022 dalje) morajo biti raziskovalni podatki, ustvarjeni in zbrani za potrebe doktorske disertacije, objavljeni ali drugače dostopni na način, ki omogoča njihovo preglednost, dostopnost, interoperabilnost ter možnost ponovnega vrednotenja in uporabe. Doktorand začne o NRRP razmišljati že na začetku doktorskega študija. Osnutek NRRP izdela najkasneje pred oddajo vloge za potrditev dispozicije doktorske disertacije na senatu članice, med raziskovalnim delom ga sproti posodoblja in dopolnjuje, končno različico NRRP pa odda skupaj z izdelano doktorsko disertacijo.

Obrazec NRRP

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115