Priznanje znanj

Priznanje izpitov iz obveznih predmetov modula
Po sklepu Komisije za študijske zadeve z dne 01. 02. 2011 se študentom doktorskega študija - 3. stopnja, predhodno opravljene študijske obveznosti lahko priznajo tudi v okviru obveznih vsebin, pri čemer se lahko priznajo posamezni obvezni predmeti v celoti ali delu, vendar skupno ne več kot 20 ECTS.

Priznanje kreditnih točk za opravljeni Pravniški državni izpit Po sklepu Komisije za študijske zadeve z dne 1.3.2010 se študentom doktorskega študija - 3. stopnja, ki imajo opravljeni Pravniški državni izpit, prizna 10 ECTS iz izbirnih vsebin. Prošnji za priznanje izbirnih predmetov je potrebno priložiti overjeno kopijo dokazila (lahko na UE) o opravljenem Pravniškem državnem izpitu ter navesti naziv izbranih predmetov doktorskega študijskega programa Pravo.
Komisija za doktorski študij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je na 3. dopisni seji dne 17. 1. 2022 sprejela stališče, da sklep Komisije za študijske zadeve z dne 1. 3. 2010, po katerem se »študentom doktorskega študija - 3. stopnja, ki imajo opravljeni Pravniški državni izpit, prizna 10 ECTS iz izbirnih vsebin«, velja ne glede na to, ali je kandidat dosežene ECTS za Pravniški državni izpit uveljavljal že na kakšnem drugem študiju.

Priznanje izpita iz predmeta Teorija prava in metodologija znanstvenega dela
Po sklepu Komisije za študijske zadeve z dne 14.10.2009 se študentom doktorskega študija - 3. stopnja, ki so na magistrskem študiju (znanstveni magisterij) že uspešno opravili izpit iz predmeta Filozofija prava, prizna izpit iz  predmeta Teorija prava in metodologija znanstvenega dela. Za polno priznanje izpita ni potrebno izpolniti nikakršne dodatne obveznosti. 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115