Študijska obveznost objave znanstvenega članka

V skladu s programom doktorskega študija Pravo mora študent objaviti vsaj en znanstveni članek v eni izmed domačih ali tujih periodičnih publikacij ter, v primeru triletnega doktorskega študija, pred obrambo doktorske disertacije pridobiti oceno Komisije za doktorski študij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani o svoji objavi. Pri pripravi članka doktorski študent sodeluje s svojim mentorjem, ki mu pri tem pomaga s svojimi nasveti oziroma članek pred objavo tudi pregleda.

Na osnovi vloge študenta, ki ji je potrebno priložiti podatke o objavi, kot so navedeni v Cobissu in kopijo članka, komisija sprejme oceno, ali objava izpolnjuje merila znanstvenega članka in ali je ustrezno izkazano prvo oziroma enakovredno avtorstvo. Vlogo za priznanje znanstvenosti članka je potrebno, pred oddajo izdelane doktorske disertacije, oddati v informacijskem sistemu ŠIS in nato natisnjeno, s prilogami posredovati referatu za doktorski študij.

Za študente, ki so študij začeli ali ga nadaljujejo po štiriletnem doktorskem študijskem  programu Pravo, pa Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani določa:

»Doktorand mora imeti objavljen ali v objavo sprejet izvirni znanstveni članek ob oddaji doktorske

disertacije v oceno.« (29. člen Pravilnika o doktorskem študiju UL, veljavnega od 1. 10. 2021) 

»Pri vseh objavah, povezanih z raziskovalnim delom v okviru doktorskega študija, mora biti navedena afiliacija »Univerza v Ljubljani«. To velja tudi v primeru, ko so doktorand, mentor ali somentor zaposleni v drugi organizaciji.« (20. člen Pravilnika o doktorskem študiju UL, veljavnega od 8. 6. 2019 do 1. 10. 2021; 29. člen Pravilnika o doktorskem študiju UL, veljavnega od 1. 10. 2021).

»Člani KSDŠ v primeru štiriletnega doktorskega študijskega programa oddajo tudi mnenje o ustreznosti objavljenega ali v objavo sprejetega članka.« (49. člen Pravilnika o doktorskem študiju UL, veljavnega  od  8. 6. 2019 do 1. 10. 2021)

»Člani KSDŠ, ki ocenjujejo doktorsko disertacijo in ustreznost objavljenega ali v objavo sprejetega izvirnega znanstvenega članka, so dolžni senatu članice najpozneje v dveh mesecih po prejemu doktorske disertacije in članka predložiti ločene ocene doktorske disertacije in mnenje o ustreznosti objavljenega ali v objavo sprejetega članka, pri čemer velja, da roki za predložitev ocene KSDŠ julija in avgusta ne tečejo. V mnenju o ustreznosti članka preverijo tudi navedbo afiliacije UL. (51.člen Pravilnika o doktorskem študiju UL, veljavnega od 1. 10. 2021)

Sprejeti sklepi

- Določi se rok za oddajo vloge za oceno znanstvenosti članka: članek je potrebno predložiti v oceno najkasneje do oddaje izdelane doktorske disertacije. (sklep seje Komisije za doktorski študij PF z dne 7. 6. 2017)

- Pri pripravi članka doktorski študent sodeluje s svojim mentorjem, ki mu pri tem pomaga s svojimi nasveti oziroma članek pred objavo tudi pregleda. Mentor naj ne bi bil recenzent takšnega članka, kandidati pa morajo pri pisanju znanstvenih člankov upoštevati predpisana pravila za pripravo le-teh. Če slednja za posamično revijo niso posebej predpisana, se je treba držati pravil znanstvenega pisanja kot jih prepisuje Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete v Ljubljani. (sklep  seje Komisije za doktorski študij PF z dne 18. 12. 2014)

- Uveljavljani članek mora biti glede na zasnovo študijskega programa in namen te študijske obveznosti vsaj s širšega področja doktorske disertacije. (sklep seje Komisije za doktorski študij PF z dne 21. 3. 2012)

- Negativna ocena izpolnjevanja kriterijev znanstvenosti članka: Postopek za zaključek doktorskega študija je mogoče  nadaljevati, oziroma  poročila o oceni doktorske disertacije posredovati v obravnavo Senatu PF, po sprejemu sklepa, da  članek, ki ga je doktorand predložil v oceno Komisiji za doktorski študij PF, izpolnjuje kriterije znanstvenosti. (sklep dopisne seje Komisije za doktorski študij PF,  ki je potekala od 10. 3. do 15. 3. 2021)


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115