Učni načrti

V prenovljenih učnih načrtih je naveden le nosilec predmeta, vsi izvajalci in njihove reference pa so navedeni v datoteki /  the list of doctoral program courses’ coordinators is available at the website:

Nosilci in izvajalci predmetov doktorskega študijskega programa Pravo - 3. stopnja in njihove reference.

Pogoji za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja in somentorja so objavljeni na spletni povezavi  Univerze v Ljubljani https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/pravila/ . Podatki o raziskovalni aktivnosti, ki je pogoj za mentorstvo in somentorstvo pri doktorski disertaciji, pa so dostopni v SICRISU, na povezavi http://sicris.izum.si/search/rsr_search1.aspx?lang=slv , kjer je potrebno izbrati »Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS«.

Seznam potencialnih mentorjev je dostopen / the the list of potential supervisors is available here: tukaj.


Obvezni splošni predmeti

Teorija prava in metodologija znanstvenega dela
( izbrana poglavja, literatura, november 2014 )

Obvezni predmeti modulov

Civilno pravo 
Izbrana poglavja civilnega prava I
Izbrana poglavja civilnega prava II
Izbrana poglavja civilnega procesnega prava

Delovno pravo in pravo socialne varnosti
Delovno pravo
Pravo socialne varnosti
Mednarodno delovno in socialno pravo

Ekonomska analiza prava
Izbrana poglavja gospodarskega prava I
Ekonomija
Ekonomska analiza prava

Evropsko pravo
Gospodarsko in civilno pravo EU
Pravno varstvo v EU
Evropsko javno pravo

Gospodarsko pravo
Izbrana poglavja gospodarskega prava I
Izbrana poglavja gospodarskega prava II
Izbrana poglavja civilnega procesnega prava

Kazensko pravo
Kazensko procesno pravo – nacionalni in primerjalno pravni vidiki in dodatna literatura
Kazensko pravo – nacionalni in primerjalno pravni vidiki
Izbirni predmet iz področja kazenskega prava I
Izbirni predmet iz področja kazenskega prava II

Kriminologija
Kriminologija in kriminalitetna politika
 
Raziskovanje v kriminologiji
Izbirni predmet iz področja kriminologije I
Izbirni predmet iz področja kriminologije II

Mednarodno pravo
Mednarodno pravo
Mednarodno pravo in EU
Mirno reševanje mednarodnih sporov

Pravna zgodovina
Teorija in metode pravne zgodovine
Evropska pravna zgodovina
Pravna zgodovina izbranega obdobja

Rimsko pravo
Rimsko premoženjsko pravo v razmerju do modernih prav
Kontinuiteta in recepcija rimskega prava
Analiza odlomkov rimskih pravnih tekstov 

Teorija prava in države
Sociologija prava
Teorija države
Teorija prava

Upravno pravo
Javna uprava
Upravno pravo
Upravni postopek in upravni spor

Ustavno pravo
Ustavno pravo
Primerjalno in evropsko ustavno pravo
Pravo človekovih pravic
Ustavno procesno pravo

Vsi moduli

Individualno raziskovalno delo 1. letnik
Prvi doktorski seminar
Individualno raziskovalno delo 2. letnik_ štiriletni doktorski študij Pravo
Individualno raziskovalno delo 2. letnik_ triletni doktorski študij Pravo
Individualno raziskovalno delo 3. letnik_štiriletni doktorski študij Pravo
Individualno raziskovalno delo 3. letnik_triletni doktorski študij Pravo
Drugi doktorski seminar_štiriletni doktorski študij Pravo
Drugi doktorski seminar_triletni doktorski študij Pravo
Individualno raziskovalno delo 4. letnik_štiriletni doktorski študij Pravo

Izbirni predmeti

Branje glosatorskih in postglosatorskih del

Dokazno kazensko pravo 
Družbena konstrukcija normalnosti
Ekonomika dela
Ekonomika socialne varnosti
Evropsko civilno procesno pravo
Evropsko delovno in socialno pravo
Evropsko pogodbeno pravo
Evropsko upravno pravo
Gospodarsko kazensko pravo 
Idejne predpostavke diskurza o zločinu in kazni
Javne službe in pravo EU
Kazensko pravo EU 
Kriminaliteta belega ovratnika
Kriminologija
Lokalna samouprava
Mednarodne organizacije
Mednarodno kazensko pravo
Mladoletniško kazensko pravo
Neposredna demokracija
Odgovornost nosilcev javnih funkcij 
Odklonskost in literatura
Parlamentarno pravo
Pravne prvine v rimskih literarnih in filozofskih spisih
Pravni vidiki izvrševanja kazenskih sankcij
Pravo in biomedicina
Pravo in šport
Pravo intelektualne lastnine
Pravo javnih uslužbencev
Pravo mednarodne prodaje
Pravo mednarodnih pogodb
Pravo o prekrških
Pravo okolja
Pravo reguliranih trgov
Pravo vrednostnih papirjev
Pregled rimskega kazenskega prava
Primerjalno civilno pravo
Primerjalno konkurenčno pravo EU - ZDA
Primerjalno pravo – izbrana poglavja
Psihologija in kazensko pravo 
Psihoanaliza in zločin
Razvoj javne uprave
Razvoj rimske države s temelji rimskega javnega prava
Razvojni trendi evropskega gospodarskega prava 
Skupna zunanja in varnostna politika EU 
Splošna načela prava EU
Stara orientalska prava
Staro grško pravo
Šolsko pravo - civilnopravni vidik 
Teorija in praksa kaznovanja
Terapevtska intervencija v kriminologiji
Ustavna procesna jamstva v civilnih postopkih
Ustavnorevizijski in zakonodajni postopek
Uvod v upravno znanost
Varstvo socialno-ekonomskih pravic
Volilno pravo
Zgodovina pravnopolitične misli 
Zločin, družbeni nadzor in informacijska tehnologija
(ime predmeta pred spremembo: Zločin in nadzor v informacijski družbi)

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115