Prijava teme doktorske disertacije

Prijava teme doktorske disertacije

Doktorand mora pred vpisom v drugi letnik doktorskega študija predložiti prijavo teme doktorske disertacije z izdelano dispozicijo doktorske disertacije. Poleg pisne vloge je prijavo teme potrebno oddati tudi v sistemu ŠIS in v ŠISu shraniti Pdf format oziroma scan obrazca B3 Prijava teme z izjavo o avtorstvu (oba dela, prijava teme in izjava o avtorstvu morata biti ob oddaji v pisni in elektronski obliki podpisana).

Prijava teme doktorske disertacije vsebuje (obrazec je dostopen na zgornji povezavi):

- podatke o doktorandu,

- podatke o predlaganem mentorju in morebitnem somentorju,

- ime študijskega programa in modula,

- naslov predlagane doktorske disertacije v slovenskem in angleškem jeziku (po sklepu KDrŠ UL z dne 21. 11. 2014 naj bo naslov brez dvopičij, podpičij, pomišljajev in podrednih stavkov; naslov v angleškem jeziku je potrebno predhodno uskladiti z mentorjem),

- morebitni predlog pisanja v angleškem jeziku (doktorand lahko zaprosi za pisanje disertacije v angleškem jeziku v skladu s Statutom UL, če je tujec oziroma je tujec mentor ali somentor ali član Komisije za spremljanje doktorskega študenta).

Priloge prijavi teme doktorske disertacije:

- izjava predlaganega mentorja in somentorja, da s predlogom teme soglašata, seznama z njunimi 3–5 referencami s širšega področja teme doktorske disertacije ter šifro raziskovalca SICRIS, če jo imata (pogoji za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja in somentorja so objavljeni na spletni povezavi  Univerze v Ljubljani https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/pravila/ ; podatki o raziskovalni aktivnosti, ki je pogoj za mentorstvo in somentorstvo pri doktorski disertaciji, pa so dostopni v SICRISU, na povezavi http://sicris.izum.si/search/rsr_search1.aspx?lang=slv , kjer je potrebno izbrati »Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS«),

- življenjepis z navedbo datuma prvega vpisa v doktorski študij (Komisija za doktorski študij UL je 6. 7. 2011 sprejela sklep,  naj bo biografija strokovna in naj ne vsebuje npr. podatkov o družinskih razmerah, hobijih, itn.),

- bibliografija (seznam doktorandovih objavljenih znanstvenih, strokovnih, projektnih in drugih del),

- dispozicija doktorske disertacije,

- dispozicija doktorske disertacije v angleškem jeziku: kadar gre za predlog pisanja v angleškem jeziku in kadar je član KSDŠ tujec in ne razume slovenskega jezika (sklep KDrŠ UL z dne 8. 12. 2020),

- soglasje etične komisije, če je potrebno (npr. zaradi vključenosti ranljive skupine oseb v raziskavo).

Dispozicija doktorske disertacije obsega:

- predlog naslova disertacije v slovenskem in angleškem jeziku (napisan z malimi tiskanimi črkami),

- znanstveno področje teme doktorske disertacije,

- pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo doktorand obravnaval,

- opredelitev raziskovalnega problema, ki obsega:

o prikaz dosedanjih raziskav na področju teme,

o jasno predstavljene hipoteze oziroma raziskovalna vprašanja s kratko obrazložitvijo,

 o jasno predstavljene cilje s kratko obrazložitvijo kot enakovreden element hipotezam in raziskovalnim vprašanjem (razširitev določila 42. člena Pravilnika o doktorskem študiju, ki jo bo KDrŠ UL, ne glede na predviden začetek veljavnosti novega Pravilnika z novim študijskim letom 2021/2022, že upoštevala pri obravnavi dispozicij doktorskih disertacij na naslednjih sejah - sklep KDrŠ UL z dne 8. 12. 2020),

o  zasnovo raziskav in opis metod raziskovanja,

o opredelitev pričakovanih rezultatov in izvirni prispevek znanosti,

o seznam relevantne literature s področja teme (ne šteje v obseg  3-5 strani).

Rok za oddajo doktorske disertacije določa 45. člen Pravilnika o doktorskem študiju UL, veljaven od 8. 6. 2019 (ob upoštevanju 128. člena Statuta UL, veljavnega od 8. 6. 2019, ki v primeru izgube statusa študenta določa upoštevanje sprememb akreditiranega študijskega programa):
 
"Doktorand, vpisan v štiriletni doktorski študijski program, odda doktorsko disertacijo na članici v elektronski in tiskani obliki skupaj s soglasjem mentorja in somentorja najkasneje v dveh letih od vpisa v zadnji letnik študijskega programa oziroma v dodatno leto. V primeru upravičenih razlogov (npr.: materinstva, očetovstva, daljše najmanj šestmesečne dokumentirane bolezenske odsotnosti),
ki so se zgodili v obdobju od zadnjega vpisa v program do roka za oddajo disertacije, lahko članica doktorandu na podlagi prošnje izjemoma podaljša rok za oddajo disertacije za eno leto."

Doktorand, vpisan v triletni doktorski študijski program, odda doktorsko disertacijo na članici v elektronski in tiskani obliki skupaj s soglasjem mentorja in somentorja najkasneje v štirih letih od potrditve teme na Senatu UL. Doktorand, ki doktorske disertacije ne more predložiti v štirih letih od dneva, ko je bila potrjena tema doktorske disertacije, lahko v soglasju z mentorjem pred iztekom tega roka zaprosi za podaljšanje. O tem odloči senat članice, ki lahko podaljša rok za izdelavo doktorske disertacije za eno leto.


Sklepa o obsegu dispozicije doktorske disertacije

Senat Univerze v Ljubljani, seja z dne 27. 9. 2011:

 »Dispozicije tem doktorskih disertacij, ki so namenjene pridobitvi soglasja k temam doktorskih disertacij naj obsegajo od 3 do največ 5 strani (brez literature).«

 Komisija za doktorski študij Pravne fakultete, seja z dne 10.01.2012:

»Komisija je obravnavala vprašanje priprave dispozicij v luči novih pravil univerze in odločila, da bodo študenti za potrebe fakultetnih postopkov še vedno pripravljali daljše dispozicije, nato pa priložili še krajšo verzijo za presojo univerzitetne komisije.«

Odpravek sklepa 39. seje Senata Univerze v Ljubljani z dne 29. 6. 2021 (sklep je veljaven za študijsko leto 2021/2022) 

SKLEP št. 3.2.: Če doktorand zaradi epidemije ni mogel prijaviti teme doktorske disertacije in ne bo uspel opraviti te obveznosti in izpolniti pogojev za vpis v višji letnik, lahko članica na podlagi prošnje doktoranda sprejme sklep, da se mu dovoli vpis v višji letnik brez te opravljene obveznosti v študijskem letu 2021/2022.
(Sklep je veljaven ob upoštevanju določil 125. člena Statuta Univerze v Ljubljani.)


Odpravek sklepa 27. seje Senata Univerze v Ljubljani z dne 21. 4. 2020
  (sklep je veljaven za študijsko leto 2019/2020)

SKLEP št. 3.5.: Če doktorand zaradi izrednih razmer ni mogel prijaviti teme in ne bo uspel opraviti te obveznosti in izpolniti pogojev za vpis v višji letnik, lahko članica na podlagi prošnje doktoranda sprejme sklep, da se mu dovoli vpis v višji letnik brez te opravljene obveznosti.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115