Študijska obveznost objave znanstvenega članka

V skladu s programom doktorskega študija Pravo mora študent objaviti vsaj en znanstveni članek v eni izmed domačih ali tujih periodičnih publikacij ter pred obrambo doktorske disertacije pridobiti oceno Komisije za doktorski študij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani o svoji objavi. Pri pripravi članka doktorski študent sodeluje s svojim mentorjem, ki mu pri tem pomaga s svojimi nasveti oziroma članek pred objavo tudi pregleda.

Na osnovi vloge študenta, ki ji je potrebno priložiti podatke o objavi, kot so navedeni v Cobissu in kopijo članka, komisija sprejme oceno, ali objava izpolnjuje merila znanstvenega članka in ali je ustrezno izkazano prvo oziroma enakovredno avtorstvo. Vlogo za priznanje znanstvenosti članka je potrebno, pred oddajo izdelane doktorske disertacije, oddati v informacijskem sistemu ŠIS in nato natisnjeno, s prilogami posredovati referatu za doktorski študij.

Za študente, ki so študij začeli ali ga nadaljujejo po štiriletnem doktorskem študijskem  programu Pravo pa 49. člen Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani, veljaven  od  8. 6. 2019,  v tretjem odstavku določa:

»Člani KSDŠ v primeru štiriletnega doktorskega študijskega programa oddajo tudi mnenje o ustreznosti objavljenega ali v objavo sprejetega članka.«

Sprejeti sklepi

- Določi se rok za oddajo vloge za oceno znanstvenosti članka: članek je potrebno predložiti v oceno najkasneje do oddaje izdelane doktorske disertacije. (sklep seje Komisije za doktorski študij PF z dne 7. 6. 2017)

- Pri pripravi članka doktorski študent sodeluje s svojim mentorjem, ki mu pri tem pomaga s svojimi nasveti oziroma članek pred objavo tudi pregleda. Mentor naj ne bi bil recenzent takšnega članka, kandidati pa morajo pri pisanju znanstvenih člankov upoštevati predpisana pravila za pripravo le-teh. Če slednja za posamično revijo niso posebej predpisana, se je treba držati pravil znanstvenega pisanja kot jih prepisuje Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete v Ljubljani. (sklep  seje Komisije za doktorski študij PF z dne 18. 12. 2014)

- V objavah, povezanih z doktorskim delom, je obvezno navajanje imena Univerze v Ljubljani. To velja tudi, ko sta kandidat in mentor zaposlena v drugi organizaciji.« Študent doktorskega študija Pravne fakultete Univerze v Ljubljani v svoji objavi navede: »doktorski študent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani«. (sklep seje Senata Univerze v Ljubljani z dne 21. 4. 2015).

- Uveljavljani članek mora biti glede na zasnovo študijskega programa in namen te študijske obveznosti vsaj s širšega področja doktorske disertacije. (sklep seje Komisije za doktorski študij PF z dne 21. 3. 2012)

- Negativna ocena izpolnjevanja kriterijev znanstvenosti članka:
Postopek za zaključek doktorskega študija je mogoče  nadaljevati, oziroma  poročila o oceni doktorske disertacije posredovati v obravnavo Senatu PF, po sprejemu sklepa, da  članek, ki ga je doktorand predložil v oceno Komisiji za doktorski študij PF, izpolnjuje kriterije znanstvenosti. (sklep dopisne seje Komisije za doktorski študij PF,  ki je potekala od 10. 3. do 15. 3. 2021)


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115