Mentorstvo in potencialni mentorji

Mentorstvo

Kandidat si mora pred vpisom izbrati mentorja in somentorja, ki prihajata z različnih znanstvenih področij oziroma članic Univerze in najpozneje ob vpisu predloži njuni pisni soglasji o prevzemu mentorstva oz. somentorstva. Skupaj izberejo predmete in oblikujejo raziskovalni program oz. osnutek dispozicije doktorske disertacije.

Mentor oziroma somentor pri izdelavi doktorske disertacije je oseba, ki ima naziv visokošolskega učitelja (docent, redni, izredni profesor) oz. znanstvenega delavca (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec in znanstveni svetnik) in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije. Poleg osnovnih kriterijev je minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja, da v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS-u in hkrati doseže več kot 0 točk pri kazalcu pomembnih dosežkov A1/2.

Naloga mentorja je usmerjanje študenta pri študiju in zagotavljanje pogojev za delo. Pri raziskavah, vezanih na laboratorijsko delo, mora mentor zagotoviti razpoložljivost raziskovalnih kapacitet oziroma raziskovalne infrastrukture. Mentor oziroma somentor je lahko tudi tuj strokovnjak z nazivom, ki se lahko primerja z našimi učiteljskimi oziroma znanstvenimi nazivi.

Izjava mentorja
Izjava somentorja

Seznam potencialnih mentorjev in somentorjev

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja izvajajo habilitirani učitelji, ki sodelujejo pri organiziranih oblikah pouka in mentorstvih ter nudijo raziskovalno infrastrukturo kandidatom za izdelavo doktorskega dela. Ker si mora kandidat mentorja izbrati pred vpisom v program, s katerim skupaj oblikujeta predmetnik in določita raziskovalni program, smo oblikovali seznam potencialnih mentorjev doktorskega študija Varstvo okolja. Seznam potencialnih mentorjev  in predlogov tem je okviren ter v pomoč študentom pri iskanju mentorjev in tem na doktorskem študiju.

SEZNAM POTENCIALNIH MENTORJEV (posodobljeno februarja 2024)

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115