Predmetnik in učni načrti programa

Študijski program je sestavljen iz organiziranega dela študija v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu (IRD) za doktorsko disertacijo. 

Doktorand, skupaj z mentorjem in s somentorjem, izbere predmete iz nabora temeljnih in izbirnih predmetov. Poleg obveznega metodološkega predmeta si izbere še dva temeljna predmeta in dva izbirna predmeta glede na raziskovalno področje doktorske disertacije. Izbor je možen tudi iz predmetnikov drugih primerljivih programov domačih in tujih univerz, ki imajo programe ovrednotene po sistemu ECTS ali drugih sistemih, ki omogočajo primerjavo vrednotenja. 

Struktura izvedbe programa po letnikih je zasnovana tako, da je v prvem letniku in v začetku drugega letnika večji poudarek na organiziranih oblikah študija, kasneje pa je poudarek na raziskovalnem delu in pripravi doktorske disertacije.

1.   letnik

KT

2.   letnik

KT

3.   letnik

KT

4.   letnik

KT

Obvezni metodološki predmet (Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo)

10

Izbirni predmet 2

10

Individualno raziskovalno delo 3

60

Individualno raziskovalno delo 4

55

Temeljni predmet 1

10

Doktorski seminar s predstavitvijo teme doktorske disertacije

5

 

 

Doktorski seminar s predstavitvijo rezultatov raziskovalnega dela in javni zagovor

5

Temeljni predmet 2

10

Individualno raziskovalno delo 2

45

 

 

 

 

Izbirni predmet 1

10

 

 

 

 

 

 

Individualno raziskovalno delo 1

20

 

 

 

 

 

 

V prvem letniku si doktorand poleg obveznega predmeta Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo, ki je skupen vsem slušateljem, in obsega 10 KT, izbere praviloma še 20 KT iz temeljnih predmetov in 10 KT iz izbirnih predmetov. 20 KT je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu. 

V 2. letniku si doktorand izbere še en izbirni predmet v obsegu 10 KT. 45 KT je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu, 5 KT pa pridobi z uspešno predstavitvijo teme doktorske disertacije v okviru doktorskega seminarja in javnim zagovorom. 

3. letnik je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu za izdelavo doktorske disertacije v obsegu 60 KT.

V 4. letniku se doktorand posveti individualnemu raziskovalnemu delu in izdelavi doktorske disertacije v obsegu 55 KT, 5 KT pa pridobi z doktorskim seminarjem s predstavitvijo rezultatov raziskovalnega dela pred zagovorom in z javnim zagovorom doktorske disertacije.

Doktorandi si lahko v dogovoru z mentorjem in somentorjem izberejo 10 KT izbirnih vsebin iz drugih programov UL in primerljivih programov tujih univerz.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115