Razpis za vpis 2024/2025

Kandidati za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja najkasneje do vključno 21. avgusta 2024  izpolnijo in elektronsko oddajo prijavo ter priloge k prijavi na spletnem portalu eVŠ.

Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc@gov.si , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:

1. Diplomska listina (kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu 2. stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine);

2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela);

3. Izjavi mentorja in somentorja (Kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja in somentorja, ki prihajata z različnih znanstvenih področij oziroma članic univerze. Izjavi mentorja in somentorja lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu. Seznam potencialnih mentorjev);

4. Idejna zasnova doktorske disertacije (Kandidat ob prijavi najkasneje pa pred vpisom na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem, ki ga želi podrobneje raziskati, opredeli hipotezo/-e in raziskovalno/-e metodo/-e ter navede vsaj deset virov, povezanih s temo. Obrazec idejne zasnove doktorske disertacije kandidat uskladi s predlaganim mentorjem in somentorjem. [.pdf] [.docx])

Dodatne priloge (relevantne v primeru omejitve vpisa):

1. Dosežki in nagrade (dokazila o dosedanjem znanstveno raziskovalnem delu in morebitnih nagradah)

2. Kandidati, ki nimajo slovenskega EMŠO, lahko priložijo kopijo osebnega dokumenta (EU državljani kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, državljani drugih držav pa kopijo potnega lista).

3. Kandidati, ki želijo uveljavljati status študenta s posebnimi potrebami ali posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku, morajo oddati ustrezno vlogo in priloge.

Če bo ugotovljeno, da mora kandidat prijavo dopolniti, bo k temu pozvan preko eVŠ portala ali na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis.

Tuje listine o izobraževanju, ki jih bodo kandidati oddali s prijavo, bodo avtomatično obravnavane v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Več informacij: https://www.uni-lj.si/studij/magistrski-studij/razpis-za-vpis/priznavanje-tujih-visokosolskih-listin.

Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo na doktorski študij, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidati, ki ob prijavi še ne bodo imeli zaključenega predhodnega študija, morajo neposredno po zaključku študija oddati ustrezna dokazila prek portala eVŠ. Zadnji rok za predložitev teh dokazil bo predvidoma septembra 2024, dokončno bo rok določil Programski svet na seji, ki bo predvidoma 3. 9. 2024. Kandidati bodo o roku obveščeni.

Informativni dnevi - spremljajte informacije zaradi možnih sprememb

Skupni informativni dan za interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja bo potekal 15. 5. 2024 ob 17. uri na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Senatna soba, Poljanski nasip 2, Ljubljana in online po Zoomu.

Informativni dnevi na članicah:

16. 5. 2024 ob 15. uri, Medicinska fakulteta: online – več informacij na spletni strani.

22. 5. 2024, Fakulteta za družbene vede: online ob 16h ter ob 17h v Predavalnici 21, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana.

21. 5. 2024 ob še ni določeno, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana.

22. 5. 2024 ob 17. uri, Fakulteta za strojništvo, predavalnica II/2, Aškerčeva 6, Ljubljana.

29. 5. 2024 ob 15. uri, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Predavalnica 1, Večna pot 113, Ljubljana.

3. 6. 2024 ob 17. uri, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana.

30. 5. 2024 ob 18. uri, Fakulteta za pomorstvo in promet, predavalnica AMFI, Pot pomorščakov 4, Portorož – v živo in online.

5. 6. 2024 ob 16. uri, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Svečana dvorana, Jamova 2, Ljubljana.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115