Erasmus - izmenjave študentov

Erasmus+ je nov program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Ključni ukrep programa Erasmus+ je ukrep za učno mobilnost posameznikov, s katero želi Evropska komisija do leta 2020 doseči mobilnost pri 20% študentov terciarnega izobraževanja. Mobilnost naj bi pripomogla k dvigu kakovosti poučevanja in učenja in predstavljala izziv za spremembe in internacionalizacijo visokošolskih institucij. 

Cilji mobilnosti so:

  • izboljšanje učnih kompetenc
  • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
  • povečanje iniciativnosti in podjetništva
  • povečanje samozavesti in samospoštovanja
  • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
  • povečanje medkulturne zavesti
  • aktivnejše sodelovanje v družbi
  • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
  • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti 
Več informacij o programu najdete na spletni strani Evropske komisije.

Program Erasmus študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto v matični instituciji opravi v partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična fakulteta študenta podpisan bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija, Turčija in Srbija.

Status študenta v času izmenjave je izenačen s statusom študentov v državi gostiteljici. Partnerska institucija gostujočim študentom v okviru programa Erasmus ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje, članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).

Študent, ki odide na Erasmus izmenjavo, lahko glede na nacionalna pravila zaprosi za pridobitev finančne podpore iz programa (t.i. »Erasmus dotacija«, ki v letošnjem študijskem letu za vsak mesec izmenjave znaša med 420 in 520 EUR – odvisno od države, v kateri se bo izmenjava izvedla; pri izmenjavah z namenom prakse so zneski praviloma še za cca. 100 EUR višji), poleg tega pa tudi za pridobitev dodatka Javnega štipendijskega sklada RS (27,97 EUR / mesec). Študenti, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja, so upravičeni še do dodatne finančne podpore (200 EUR / mesec). Študenti s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115