10. seznam tem za seminarske naloge pri Pravni zgodovini - spremenjeni datumi predstavitve in oddaje vpr.

TEMA: REFORMNA ZAKONODAJA 18. STOLETJA  S POUDARKOM NA PATENTIH JOŽEFA II.

NALOGO ODDATI PISNO IN OSEBNO na vajah, gov. uri, predavanjih do čet, 19. 12. do 10. ure

VPRAŠANJA NA NALOGE SOŠOLCEV ELEKTRONSKO: do PON, 23.12 . do 9h.

USTNA PREDSTAVITEV:  TOREK, 24.12. OB 14. uri v Seminarski sobi 1

OBVEZNI VIRI IN LITERATURA:

Za osnovo vedno najprej preberite snov iz obeh učbenikov!

Če je le mogoče, temo naloge kratko utemeljite tudi z odlomkom iz temeljnega vira.

Temeljni viri in lit.:  

- prevod besedila Robotnega patenta (oz. Patenta o tlaki) za Kranjsko, prav tako pa tudi Patenta o postopku v podložniških zadevah (oz. Patent o sporih med podložniki in zemljiško gosposko) najdete v snopiču patentov v fotokopirnici PF;

- za odlomke iz Tolerančnega patenta glejte Pravo v zgodovini, za vse teme povezane z njim pa razpravo O'Brien, »Ideas of religious toleration at the time of Joseph II«, objavljeno na ŠIS (dostopno tudi preko JSTOR).

- za Patent o odpravi nesvobode: J. Polec, »O odpravi nevoljništva na Kranjskem«, Zbornik znanstvenih razprav PF, Let. IX, 1932/33, str.  188-207 (ali separat) (čitalnica PF); o ODZ in Ustavi 1849 zadostuje gradivo iz učbenika Pravo v zgodovini.

- o Terezijanskem, Jožefinskem in Franciscejskem (Francovem) katastru, glejte Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev.

POMEMBNO: Upoštevala bom samo tiste naloge, ki bodo izdelane v skladu s splošnimi navodili za izdelavo seminarske naloge (na voljo na ŠIS pod B1 Pravna zgodovina in v fotokopirnici PF); nujno poiskati vsaj eno dodatno literaturo o temi.

PAZITE: Učbenika za pravno zgodovino, članki iz wikipedije in na tej strani navedeni viri ali literatura ne štejejo kot samostojno najdena literatura!

Poimenski seznam se nahaja v ŠISu.