8. seznam tem za seminarske naloge pri Pravni zgodovini (redni študenti)


TEMA:
AVTONOMIJE NA PODEŽELJU (2. DEL): ZAKON O PRAVNIH RAZMERJIH NA VINOGRADIH »GORSKE BUKVE« in AVTONOMIJA BENEŠKIH SLOVENCEV

NALOGO ODDATI PISNO IN OSEBNO na vajah, gov. uri, predavanjih DO (izjemoma) PET, 29. 11. do 11.30 h (pri vajah za 5. skupino v S1);

VPRAŠANJA NA NALOGE SOŠOLCEV ELEKTRONSKO: do PON, 2. 12. do 9h.

USTNA PREDSTAVITEV:  PONEDELJEK, 2. 12. 2019 (od 15 – 17h, siva predavalnica)

OBVEZNI VIRI IN LITERATURA:

Za osnovo vedno najprej preberite snov iz obeh učbenikov!

Če je le mogoče, temo naloge kratko utemeljite tudi z odlomkom iz temeljnega vira.

Temeljni viri (Gorsko pravo): obvezno preberite celoten korpus pravnih pravil, znan kot »Gorske bukve« (na voljo  v fotokopirnici PF, v čitalnici PF je na voljo celotna monografija Metoda Dolenca, od koder so pravila fotokopirana); za notice o sodnih protokolih gorskih pravd glejte učbenik Pravo v zgodovini in pa razpravo Škrubej, »Položaj žensk v civilnih sporih v okviru gorskih pravd in patrimonialnih sodišč v 17. in v 18. stoletju«, objavljeno v Dolga pot pravic žensk: pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem (ur. M. Verginella). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete : Studia humanitatis, 2013 (str. 89 -114) dostopno na ŠIS pod »Strokovni in drugi članki«;

Temeljni viri (Beneški Slovenci): obvezno preberite najprej snov v obeh učbenikih in primere iz Prava v zgodovini; obvezna literatura: Vilfan, Zgodovinska pravotvornost In Slovenci http://www.sistory.si/SISTORY:ID:35191 ; za ekonomijo Nadiških dolin temeljno Ines Beguš, Avtonomija in ekonomija Nadiških dolin (dostopno v čitalnici PF);

POMEMBNO: Upoštevala bom samo tiste naloge, ki bodo izdelane v skladu s splošnimi navodili za izdelavo seminarske naloge (na voljo na ŠIS pod B1 Pravna zgodovina in v fotokopirnici PF); nujno poiskati vsaj eno dodatno literaturo o temi.

PAZITE: Učbenika za pravno zgodovino, članki iz wikipedije in na tej strani navedeni viri ali literatura ne štejejo kot samostojno najdena literatura!

Poimenski seznam je objavljen v ŠISu.