B1 Civilno procesno pravo - teme za kolokvij

Za kolokvij CPP pride v poštev vsa do sedaj predelana snov. Za lažji pregled spodaj našteti naslovi.

Gradivo za seminar:

-          Teme iz poglavij 1-8 gradiva za seminar – 1. del

-          Teme iz poglavij 10 (intervencija in sosporništvo), 11 (stroški) in 13 (sankcije za neaktivnost strank) gradiva za seminar – 2. del

Predavanja:

-          Vse teme, ki so bile predelane na predavanjih: načela, procesne predpostavke, pristojnost, tožba, stroški

Vaje:

- sodni spis,

- Beneški trgovec (procesne teme),

- zloraba procesnih pravic,

- tožba,

- sodba,

- pobot,

- postopek v pravdah zaradi motenja posesti,

- sredstva zavarovanja.