OBVESTILO – izpit pri predmetu B1 Kazensko procesno pravo v študijskem letu 2019/2020

V študijskem letu 2019/2020 se bo izpit pri predmetu B1 Kazensko procesno pravo na vseh izpitnih rokih izvajal tako, da bodo študenti lahko imeli pri sebi en tiskan izvod besedila Zakona o kazenskem postopku, za osebno uporabo pri izpitu. Pri ocenjevanju izpita bo upoštevano na dan izpita veljavno besedilo ZKP (če prej ni sporočeno drugače).

Morebitna dodatna, za izpit pomembna zakonska besedila, bodo posredovana v izpitnih nalogah.

Besedila Ustave RS, drugih zakonov, relevantnih mednarodnih pogodb, domačih in tujih sodnih odločb, z dodatnim besedilom opremljenega izvoda ZKP, drugih besedil (npr. člankov, monografij, spremnih besedil, komentarjev, mnenj, skript, zapiskov, izpiskov...) ali sredstev, ki bi lahko omogočila dostop do elektronske verzije teh besedil, študenti pri sebi ne smejo imeti (nedovoljeni pripomočki).

Če se ugotovi, da ima študent pri sebi nedovoljene pripomočke, mu bo na podlagi 36. člena Študijskega reda UL prepovedano nadaljnje sodelovanje pri izpitu, izpit pa odvzet in takoj ocenjen negativno. Enako bo sankcionirano tudi sodelovanje pri izmenjavanju zakonskih besedil ali nedovoljenih pripomočkov.

Tip izpitnih nalog bo primerljiv z nalogami prejšnjih izpitnih rokov. Morebitne bistvene spremembe tipa vprašanj na rednih izpitnih rokih bodo sporočene na predavanjih konec poletnega semestra.

Primož Gorkič