Razpis za študijske izmenjave na partnerskih univerzah v tujini v okviru bilateralnih sporazumov za leto 2017/18

Pravna fakulteta v Ljubljani (PF UL) objavlja razpis, na katerem bo izbrala študente, ki se bodo v študijskem letu 2017/18 lahko udeležili enosemestrske izmenjave na naslednjih partnerskih univerzah, s katerimi ima sklenjen medfakultetni bilateralni sporazum o študentskih izmenjavah:
Za vsako od omenjenih univerz ima PF UL na voljo predvidoma po dve mesti.

Podatki študentov, izbranih na tem razpisu, bodo v potrditev posredovani instituciji gostiteljici. Šele potrditev institucije gostiteljice pomeni dokončen izbor študentov za izmenjavo.

Zainteresirani študenti lahko izbirajo med izmenjavo v zimskem ali poletnem semestru, pri čemer pa naj upoštevajo študijski koledar tuje univerze, ne Univerze v Ljubljani.

Izbrani študenti se dogovorijo za program študija pred odhodom v tujino s študijskim sporazumom, ki ga podpišeta obe instituciji in študent.

Na instituciji gostiteljici študent ne plačuje šolnine, lahko pa institucija enako kot domačim študentom zaračunava znesek za zavarovanje (v kolikor ni treba zavarovanja urediti predhodno), študentsko organizacijo ali uporabo raznih materialov. Stroški poti in namestitve so prav tako obveznost izbranih študentov.

Opozarjamo, da pri tem razpisu ne gre za klasičen tip izmenjave, kjer bi izbrani študent samodejno dobil tudi štipendijo (kot je to npr. pri izmenjavah v okviru programa Erasmus+), ampak morajo imeti izbrani študenti dovolj lastnih finančnih sredstev. Izjema sta obe švicarski univerzi, ki bosta izbranim študentom namenili tudi štipendijo. Študenti, izbrani za izmenjavo na ostale navedene univerze, bodo lahko nekaj finančnih sredstev morda lahko pridobili na razpisu za študijske obiske študentov, ki ga vsako leto objavi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Izbrani študenti bodo o tej možnosti posebej obveščeni.


POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS

Študent PF UL lahko sodeluje na razpisu, če:
  • je v času prijave (t.j. v študijskem letu 2016/17) vpisan vsaj v 3. letnik prvostopenjskega študija;
  • bo imel v celotnem času izmenjave v tujini aktiven status študenta na PF UL.

ODDAJA VLOG IN ROK PRIJAVE

  • sreda, 28. december 2016 !!!
Kot pravočasno oddane vloge bodo upoštevane vloge, pri katerih bodo kandidati do 12. ure tega dne:
  1. prijavni obrazec v ŠIS-u v celoti izpolnili in ga (skupaj z obveznimi prilogami) elektronsko oddali ter
  2. natisnjen in podpisan prijavni obrazec (skupaj s prilogami) osebno ali po pošti dostavili v fakultetno mednarodno pisarno.

PRIJAVNI OBRAZEC

Prijavni obrazec je na voljo v ŠIS-u (razdelek: Prijava na izmenjavo / Prijava / Meduniverzitetni sporazum).

Pred pričetkom izpolnjevanja obrazca naj si kandidati vse zahtevane priloge, ki jih morajo naložiti v prijavo, predhodno pripravijo (skopirajo in skenirajo). Prijava v ŠIS-u je časovno omejena na največ 30 minut.

 
OBVEZNE PRILOGE K PRIJAVI
Izpolnjenemu elektronskemu prijavnemu obrazcu je v ŠIS-u potrebno priložiti:
  • kratek življenjepis v slovenskem ali angleškem jeziku (zaželeno v obliki Europass; več o tem na povezavi: https://europass.cedefop.europa.eu); 
  • motivacijsko pismo v slovenskem jeziku (pričakovanja od študijskega bivanja v tujini);
  • dokazila o znanju tujih jezikov (OP.: Vsi kandidati naj vnaprej dobro preverijo, v katerem jeziku potekajo predavanja na tuji univerzi in predložijo dokazila o znanju tega jezika. Za izmenjave v Zürichu, Pekingu in Šanghaju zadošča znanje anglešine, za izmenjave v Irkutsku in Moskvi je nujno znanje ruščine, za izmenjave v Podgorici je nujno znanje črnogorskega oziroma srbsko-hrvaškega jezika, za izmenjave v Fribourgu se priporoča znanje francoščine ali nemščine, za izmenjave v Belo Horizontu pa vsaj osnovno znanje portugalščine).

VEČ INFORMACIJ
Več informacij o partnerskih fakultetah lahko zainteresirani študenti najdejo na spletnih straneh tujih univerz, za nekatere pa tudi v priloženih datotekah.

Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani dobijo na telefonski številki 01/ 420 32 23 (Darja Rabzelj) ali osebno v mednarodni pisarni na PF UL (vsak delovni dan med  10. in 12. uro).

V mesecu decembru bo na temo razpisa najverjetneje organiziran tudi še poseben sestanek, o katerem boste obveščeni preko spletne oglasne deske.

IZBOR KANDIDATOV IN OBVEŠČANJE PRIJAVLJENIH
O končnem izboru kandidatov bo odločil fakultetni koordinator programa ERASMUS+ (doc. dr. Luka Tičar) oz. oseba ali komisija, ki jo določi koordinator. Izbira se opravi na podlagi pisnih prijav. Osnovna merila za izbor so: motivacija študenta, povprečna ocena študenta v vseh letnikih študija in znanje tujih jezikov.

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni po e-pošti, najkasneje do 1. februarja 2017.