Odprt je razpis Javnega štipendijskega sklada za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini

Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada je bil 25. 7. 2019 objavljen razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (277. JR). 

Predmet javnega razpisa je štipendiranje oz. sofinanciranje študijskih oz. znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji pri slovenskih visokošolskih učiteljih ali raziskovalcih, ki delujejo na akreditiranih izobraževalnih ustanovah ali v raziskovalnih organizacijah v tujini.

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega oz. znanstvenega obiska, in sicer:
  • za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in
  • za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk.
Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji.

Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2019 do vključno 31. 12. 2019 (1. prijavni rok) oziroma v obdobju od 1. 1. 2020 do vključno 31. 12. 2020 (2. prijavni rok).

Več o razpisu preberite na spletni strani sklada.

Rok prijave:
  • 1. prijavni rok od dne objave javnega razpisa do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2019.
  • 2. prijavni rok od 1. 1. 2020 do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 4. 2020.