Poziv za sodelovanje v projektih PKP v letu 2018/19

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 28. septembra 2018 na svoji spletni strani objavil Javni
razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 2. odpiranje
(t.i. PKP projekti, pri katerih gre za projektno sodelovanje skupine študentov, pedagoškega mentorja/-ev in gospodarske družbe).

Več o samem razpisu si lahko preberete na spletni strani sklada:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020-copy-1/.

S tem sporočilom vas pozivamo, da lahko v sodelovanju z izbranim profesorjem oddate predloge za 3-5-mesečne projekte, ki bi jih izvajali v študijskem letu 2018/19 (obdobje upravičenosti: 1. oktober 2018 do 31. julij 2019!).
 
  • Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki se izvajajo v skupinah od 4 do 8 študentov, pod mentorstvom vsaj enega pedagoškega mentorja (pogoj: asistent z doktoratom) in delovnega mentorja (strokovnjak iz prakse), katerih namen pa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem
  •  Vsak projekt mora nujno vključevati sodelovanje izključno ene gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika (prvi partner).
  • V  projekt se lahko dodatno vključi izključno ena organizacija iz gospodarskega ali družbenega področja, ki na inovativen način pristopi k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja.
 
POMEMBNO:
Potencialne prijavitelje naprošamo, da si vnaprej dobro preberejo merila za izbor in skušajo prijavo pripraviti tako, da bo imela kar največ možnosti za uspeh (npr. več točk lahko dobite, če imate sodelujoče študente in pedagoške mentorje iz različnih študijskih smeri; če z vami sodeluje gospodarska družba, ki na razpisu PKP še ni sodelovala; če boste načrtovali tudi aktivnost t.i. prenosa znanja, ipd.).

Vse zainteresirane prosimo, da na e-naslov darja.rabzelj@pf.uni-lj.si svoje idejne predloge projektov (v obliki čimbolj izpolnjene prijavnice – glej priponko 'PRIJAVNICA PKP - 2018' ) pošljejo do torka,  30. oktobra 2018.
 
Vsaka fakulteta lahko na razpis za študijsko leto 2018/2019 odda le do 3 predloge projektov (oziroma morda pa tudi 4 ali 5, če bi se na ravni Univerze v Ljubljani nekaj fakultet odločilo, da se odrečejo ponujeni kvoti).
 
Naš fakultetni (interni) izbor bo – če bo potreben – naredil kolegij dekana; slednji bo predvidoma dajal prednost naslednjim predlogom oz. merilom:
  • vsebinsko bolj dodelani, kakovostnejši predlogi;  
  • predlogi, za katere je pričakovati, da bodo na razpisu dobili večje število točk (upoštevajoč merila, ki jih predvideva razpis);         
  • predlogi, ki bodo vključevali sodelovanje pedagoških mentorjev, ki še niso sodelovali pri katerem od prejšnjih projektov PKP in/ali ŠIPK;         
  • pravična porazdelitev po katedrah.
Izbor 3-5 predlogov, za katere bomo presodili, da imajo največ možnosti za uspeh na razpisu, bo opravljen do 7. novembra 2018, nato bi izbrani projekti imeli čas za piljenje prijavnice in dostavo ostale zahtevane dokumentacije do petka 16. novembra 2018.

V orientacijo si lahko kratke predstavitve projektov PKP, ki smo jih v preteklih letih že izvajali na naši fakulteti, ogledate na spletni strani: http://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/razvojni-in-izobrazevalni-projekti/; dodatne informacije v zvezi z razpisom pa lahko dobite pri ge. Darji Rabzelj v mednarodni pisarni (pritličje levo, poleg referata).