Podaljšanje teme magistrskega dela

Študent mora izdelano magistrsko delo predložiti v dveh letih po prevzemu teme. Po poteku tega roka je tema prosta in jo lahko mentor ponovno razpiše oziroma odda.

Rok iz prejšnjega odstavka se pred potekom lahko podaljša za največ eno leto. O podaljšanju odloči Komisija za študijske zadeve na prošnjo študenta ob soglasju mentorja.

 
Študent mora vložiti prošnjo za podaljšanje teme v Šis,  v mesecu, ko mu tema poteče, ter jo tudi podpisano skupaj s soglasjem mentorja dostaviti v referat.