Nacionalni raziskovalni projekti

Programske skupine (ARRS):

NASLOV

VODJA

TRAJANJE

Vključevanje pravnega izrazja evropskega prava v slovenski pravni sistem

prof. dr. Grega Strban

1.1.2018 - 31.12.2023Aplikativni raziskovalni projekti (ARRS):
 

NASLOV

VODJA

TRAJANJE


Modernizacija zakonske ureditve zavarovalne pogodbe

prof. dr. Miha Juhart

1.7.2018 – 30.6.2020

Reforma prava varstva potrošnikov v Republiki Sloveniji

prof. dr. Ana Vlahek

(Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

1.7.2014 - 30.6.2016

Pravni terminološki slovar - dokončanje

prof. dr. Marko Snoj

(Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

1.10.2014 - 30.9.2017

 

Temeljni raziskovalni projekti (ARRS):
 

NASLOV

VODJA

TRAJANJE


Pravna in ekonomska analiza vpliva staranja prebivalstva na zakonodajo

doc. dr. Grega Dugar

1.7.2019 - 30.6.2022
Psihološki mehanizmi v kazenskem pravosodju: preizpraševanje objektivnosti izr. prof. dr. Mojca Mihelj Plesničar

(Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)
1.7.2019 - 30.6.2022
Pravo dolžnikov in upnikov - normativna in pravno empirična analiza doc. dr. Jaka Cepec

(Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)
1.7.2019 - 30.6.2022

Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki

prof. dr. Renata Salecl

(Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)


1.5.2017 - 30.4.2020

Pravo v dobi velikih podatkov: Reguliranje zasebnosti, transparentnosti, tajnosti in drugih nasprotujočih si vrednot v 21. stoletju

prof. dr. Aleš Završnik

(Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

1.7.2014 - 30.6.2017Ciljni raziskovalni projekti – CRP (ARRS):

NASLOV

VODJA

TRAJANJE


Priprava modela managementa visokošolskega vpisa na javne visokošolske zavode v Sloveniji 
doc. dr. Grega Dugar 1.11.2019 - 31.10.2021
Strukturna diskriminacija kot ovira pri doseganju cilja dostojnega življenja za vse izr. prof. dr. Mojca Urek

(Fakulteta za socialno delo UL)
1.11.2019 - 31.10.2021

Ovire za dostojno življenje prebivalcev v romskih naseljih na področjih, ki so definirana v Okviru EU za nacionalne strategije vkjučevanja Romov do 2020

doc. dr. Maša Kovič Dine
1.11.2019 - 30.06.2021 

MAPA: Multidisciplinarna Analiza Prekarnega dela: pravni, ekonomski, socialni in zdravstveno varstveni vidiki

prof. dr. Grega Strban

1.4.2018 - 31.3.2020

Priprava strokovnih izhodišč za turistično in rekreacijsko rabo gozdov

dr. Urša Vilhar

(Gozdarski inštitut Slovenije)

1.10.2016 - 30.9.2018

Avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti


prof. dr. Vasilka Sancin

1.10.2016 - 31.3.2018

Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno zasebnega partnerstva


prof. dr. Bojan Bugarič

1.10.2016 - 30.9.2017

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115