Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno zasebnega partnerstva (JZP)

Raziskovalni projekt obravnava opredeljeno temo celovito in interdisciplinarno z vključevanjem znanj in prakse iz različnih področij: urbanizma, arhitekture, krajinske arhitekture, prostorskega načrtovanja, upravljanja, prava in ekonomije. Cij raziskave je opredelitev urbanih projektov, primernih za JZP.

Trajnostni razvoj mora biti vodilno načelo za mestne politike in upravljanje oziroma osnovno razvojno načelo, ki velja tako pri trajnostnih urbanih strategijah (TUS) kot drugih strateških dokumentih: v poročilu Komisije za merjenje gospodarske uspešnosti in družbenega napredka (Stiglitz, 2008) je bila izpostavljena ideja, da se nanaša vprašanje »trajnosti« na kakovost življenja. V tem dokumentu je opredeljen trajnostni razvoj kot proces, ki se ne osredotoča samo na gospodarski razvoj, temveč vključuje tudi uravnotežen ekološki in družbeno-socialni razvoj. Pri tem je prisotnost socialnega kapitala zelo pomembna za »življenjskost« družbe danes. Pri zagotavljanju socialne vzdržnosti (več zaupanja, več sodelovanja, manj neenakosti), ne gre le za zagotovilo ohranitve socialne kohezije, temveč njeno povečanje in izboljšanje njenih učinkov.

 V ta namen je oblikovanje JZP ključno za izvajanje in upravljanje posegov v prostor. Glavni cilj projekta Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno zasebnega partnerstva je na podlagi analize Strategije pametne specializacije (SPS) in analize sprejetih TUS ter primerov dobre prakse definirati sistem odločanja o prednostnih posegih, ki naj se izvajajo z JZP.

Ključne besede:
javno zasebno partnerstvo (JZP), trajnostni razvoj, trajnostne urbane strategije (TUS), strategije pametne specializacije (SPS), mestne občine (MO), urbani projekti, javni projekti, procesi načrtovanja in izvedbe

RAZPIS: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016

RAZPISODAJALEC: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS

ŠTEVILKA PROJEKTA: V5-1651

NOSILEC PROJEKTA: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

ODGOVORNA OSEBA PROJEKTA: prof. dr. Bojan Bugarič

PARTNERJI V PROJEKTU:

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

Urbanistični inštitut republike Slovenije

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017

FINANCERJA: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS in Ministrstvo za okolje in prostor RS

Povezava na spletno stran projekta

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115