Analiza sistemov socialne varnosti za posebne skupine delavcev na Madžarskem in v Sloveniji

SKUPNI MADRŽARSKO-SLOVENSKI RAZISKOVALNI PROJEKT, KJER NKFIH DELUJE V VLOGI VODILNE AGENCIJE:

Raziskovalni projekt (primerjalnopravno) obravnava, tako teoretično kot tudi empirično (npr. podatki o številu in vrstah zlorab z namenom prevencije), tri pomembne izzive na področju prava socialne varnosti in delovnega prava v razmerju do posebnih skupin delavcev oziroma ekonomsko aktivnih oseb, tj. vpliv migracij na spremenjene načine dojemanja in pravnega urejanja na področju socialne varnosti in delovnih razmerij, trajnostno zaposlovanje in dostojno delo. Izzivi so obravnavani tako na splošno, npr. z vidika prava EU, kot tudi z ožje perspektive čezmejnih odnosov med dvema sosednjima državama, in sicer Madžarsko in Slovenijo. Novi vzorci mobilnosti in novi načini dela in organizacije dela ter drugi pojavi, kot je npr. digitalizacija, namreč pod vprašaj postavljajo same temelje tradicionalnih določb socialne varnosti in delovnega prava, kot sta osebna in stvarna veljavnost (obseg kritja, raven pravic) predpisov in njihova teritorialna aplikacija, ipd. Le poglobljena in trajna analiza nenehno spreminjajoče se družbene stvarnosti in njenega vpliva na področje socialnega prava lahko ponudi vsebinske argumente, s katerimi se predpise, predvsem zakona, prilagodi tako, da se zagotovi zadostna raven socialne zaščite in dostojno delo za vse, neodvisno od njegove pravne podlage.

NASLOV: Analiza sistemov socialne varnosti za posebne skupine delavcev na Madžarskem in v Sloveniji

ŠIFRA PROJEKTA: N5-0339

VODJA PROJEKTA: dr. Luka Mišič

NOSILEC PROJEKTA: 583 - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

PARTNETJI V PROJEKTU: /

TRAJANJE PROJEKTA: 1.3.2024 - 28.2.2027

OBSEG FINANCIRANJA: 27.840 EUR cenovnega razreda A, za obdobje 3 let

FINANCERJI:

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije - ARIS

 

SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE:

583 - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta:

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115