Avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti

Avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti

Rezultati raziskovalnega projekta bodo pomenili pomemben prispevek na področju pravne znanosti, predvsem na področju ustavnega prava, znotraj tega pa še posebej na področju parlamentarnega prava. Avtonomija parlamenta je namreč še vedno premalo obdelan in opredeljen element položaja Državnega zbora v sistemu delitve oblasti, kot ga določa naša ustava. Pomemben prispevek pa bo dan tudi stroki na tem področju, kajti rezultati raziskave bodo nudili strokovno podlago za izdelavo ustreznih dopolnitev in sprememb  zakonodaje in poslovniške ureditve. Pričakovan pa je tudi doprinos projekta na področju mednarodnega prava, saj vprašanje avtonomije parlamentov skozi prizmo mednarodnega prava do sedaj v svetovnem merilu še ni bilo deležno podrobnejših raziskav in študij. Rezultati raziskave bodo tudi pomembno prispevali k vzpostavitvi ustreznejših razmerij med Državnim zborom in drugimi temeljnimi državnimi organi ter s tem omogočili učinkovitejše delo Državnega zbora in drugih vpletenih organov.

Ključne besede: parlamentarna avtonomija, načelo delitve oblasti, položaj predstavniškega telesa, ustavno pravo, mednarodno pravo.

RAZPIS:  https://www.arrs.gov.si/sl/progproj/crp/razpisi/16/razp-crp-16.asp

RAZPISODAJALEC: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS

ŠTEVILKA PROJEKTA: V5-1632

NOSILEC PROJEKTA: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

ODGOVORNA OSEBA PROJEKTA: izr. prof. dr. Vasilka Sancin

PARTNERJI V PROJEKTU:

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti

TRAJANJE PROJEKTA:  1. 10. 2016 - 31. 03. 2018  

FINANCERJA: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS in Državni zbor RS

KONČNO POROČILO PROJEKTA:  Avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti

Poveza do spletne strani SICRIS