Enostarševske družine v Sloveniji: tveganja in priložnosti na presečišču socialnih politik, družbenih norm in strokovnih praks

CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKT

Raziskovalni projekt izhaja iz ugotovitve, da enostarševske družine predstavljajo raznolik in pogost pojav na zemljevidu družinskih realnosti, skupno pa jim je dejstvo, da gre za družine, kjer za otroke pretežno ali v celoti skrbi en starš. Mednarodne raziskave kažejo, da so enostarševske družine izpostavljena večjemu tveganju glede socialne izključenosti, doživljajo višje stopnje revščine, imajo bolj omejen dostop do različnih virov in manjšo socialno podporo v primerjavi z dvostarševskimi gospodinjstvi. Pregled znanstvene literature pokaže več razsežnosti socialne izključenosti, s katero se soočajo enostarševska gospodinjstva, vključno z revščino, omejenimi zaposlitvenimi možnostmi, stanovanjsko negotovostjo, omejeno socialno podporo, izobraževalnimi izzivi in ​​zdravstvenimi razlikami.

Te ugotovitve poudarjajo potrebo po ciljno usmerjenih pristopih k obravnavi edinstvenih potreb in problemov enostarševskih gospodinjstev, vključno s političnimi ukrepi, ki naslavljajo in blažijo ekonomske neenakosti, omogočajo dostop do cenovno dostopnih stanovanj in varstva otrok, krepijo mreže socialne podpore ter zmanjšujejo stigmo in diskriminacijo. Raziskovanje in naslavljanje socialne izključenosti, s katero se soočajo enostarševske družine, je pomembno za ustvarjanje bolj pravičnega in vključujočega okolja za vse družine, predvsem pa za zagotavljanje bolj enakovrednega položaja in možnosti za otroke, katerih družine doživljajo diskriminacijo in deprivacijo.

Naslavljanje teh vprašanj, izzivov in problemov zahteva celosten pristop, ki vključuje izboljšano in prilagojeno dodeljevanje finančne pomoči, cenovno ugodno in dostopno otroško varstvo, mreže socialne podpore, zmanjševanje stigme in diskriminacije, individualizacijo podpore in poenostavljene upravne postopke. Ugotavljamo lahko, da enostarševske družine zaradi svoje ranljivosti potrebujejo še posebno pozornost z vidika socialnih politik. Vprašanje enostarševskih družin je vprašanje razmerij med spoloma, razmerij med vlogami starša in zaposlenega in razmerij med posameznikom/družino in državo (v smislu socialnih politik). S prepoznavanjem edinstvenih izzivov, s katerimi se soočajo enostarševske družine – starši in otroci, ki jih sestavljajo -, ter izvajanjem ciljno usmerjenih politik in podpornih programov lahko poskušamo ublažiti nekatera bremena ter tveganja, ter prispevamo k boljšemu stanju in vključenosti enostarševskih družin. 

V raziskovalnem projektu »Enostarševske družine v Sloveniji: tveganja in priložnosti na presečišču socialnih politik, družbenih norm in strokovnih praks« si raziskovalke in raziskovalci zastavljamo naslednje cilje: zagotoviti pregled nad relevantno strokovno in znanstveno literaturo, ter dobrimi praksami doma in v tujini; pripraviti pregled stanja enostarševskih družin v zvezi z obravnavo; ugotavljati morebitna neskladja in pomanjkljivosti, ki nastajajo na presečišču socialnih politik, zakonodaje in vsakdanjega življenja enostarševskih družin; ovrednotiti ukrepe in prakse z vidika pravic in potreb otrok ter razkriti kompleksnost prikrajšanosti in izključenosti; opredeliti tveganja za revščino in nasilje; predstaviti sodobne ideološke, politične, medijske in družbene narative in diskurze, povezane s starševstvom in spolom; raziskati raven nujnosti diskrecije pri nudenju podpore in pomoči; ter predlagati zakonodajne in druge ukrepe, ki ustrezno odgovarjajo na sodobne potrebe otrok (vključno z mlajšimi odraslimi, ki niso ekonomsko in drugače neodvisni) in različnih vrst družin, ter prispevajo k implementaciji njihovih pravic.

NASLOV: Enostarševske družine v Sloveniji: tveganja in priložnosti na presečišču socialnih politik, družbenih norm in strokovnih praks

ŠIFRA PROJEKTA: V5-2334

VODJA PROJEKTA: doc. dr. Ana Sobočan

NOSILEC PROJEKTA: 591 - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

PARTNETJI V PROJEKTU:

  • 583 - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2023 - 30. 9. 2025

OBSEG FINANCIRANJA: 80.000 EUR cenovnega razreda A, za obdobje 2 let

FINANCERJI:

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije - ARIS

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

   

SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE:

591 - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo:

583 - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta:

FAZE PROJEKTA:

  • V prvi fazi projekta bomo raziskali stanje v povezavi z enostarševskimi družinami (mednarodne raziskave in socialne politike, analiza diskurzov pri nas in analiza zakonodaje pri nas), pri tem pa bo pet rezultatov predstavljalo pet mejnikov v poteku raziskave.
  • V drugi fazi projekta bomo s kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami raziskovali položaj in potrebe enostarševskih družin pri nas. 
  • V zadnji fazi projekta bomo s vrednotili pridobljene podatke in ugotovitve in razvili predloge za spremembe, predvsem na zakonodajnem področju.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115