Ovire za dostojno življenje prebivalcev v romskih naseljih na področjih, ki so definirana v Okviru EU za nacionalne strategije vkjučevanja Romov do 2020

Cilji projekta so analizirati dejavnike, vzroke in ovire, ki preprečujejo pripadnikom romske skupnosti v Sloveniji večjo vključenost v družbo. Pri tem bo projekt posebej analiziral dejavnike, vzroke in ovire, ki se pojavljajo pri dostopu do pitne vode in ustreznih bivalnih razmer ter to povezal z vključenostjo Romov na preostalih treh področjih. Projekt bo pripravil zemljevidenje odnosov med področji in ugotovljenimi ovirami (mapping). Na podlagi omenjenega bo pripravil tudi predloge za odpravo ali ublažitev ugotovljenih problemov in ovir, ter podal vsebinska priporočila za pripravo nacionalnega programa po letu 2021.

Ključne besede: Romi, pravica do pitne vode, izobraževanje, zaposlovanje, zdravstveno varstvo, priporočila, ukrepi


ŠTEVILKA PROJEKTA:
 V5-1920


NOSILEC PROJEKTA:
 Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta


ODGOVORNA OSEBA PROJEKTA:
 doc. dr. Maša Kovič Dine


PARTNERJI V PROJEKTU:

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper


TRAJANJE PROJEKTA:
  1. 11. 2019 - 30. 04. 2021  


FINANCERJA:
 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti


SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE:

doc. dr. Maša Kovič Dine 

izr. prof. dr. Vasilka Sancin

izr. prof. dr. Alenka Janko Spreizer

doc. dr. Irena Šumi

as. Maruša Tekavčič Veber


FAZE PROJEKTA:

Projekt je sestavljen iz osmih delovnih sklopov (DS). Od tega je šest sklopov vsebinskih in dvasklopa sta vezana na vodenje, upravljanje in širitev rezultatov:  

DS 1 –   Analiza antropoloških študij dostopa do vode in primerov dobrih praks – ZAKLJUČEN              

DS 2 –   Analiza dejavnikov, vzrokov in ovir za vključevanje na področju dostopa do

izobraževanja – V TEKU

DS 3 –   Analiza dejavnikov, vzrokov in ovir za vključevanje na področju dostopa do trga dela in zaposlovanja – V TEKU

DS 4 –   Analiza dejavnikov, vzrokov in ovir za vključevanje na področju dostopa

zdravstvenega varstva – V TEKU

DS 5 –   Priprava pregleda dejavnikov in ovir za uspešno vključevanje Romov na področjih

dostopa do urejenih bivalnih razmer, izobraževanja, trga dela, zdravstvenega varstva – V TEKU

DS 6 –   Priprava predlogov ukrepov za nacionalni program po letu 2021

DS 7 –   Vsebinsko in finančno vodenje projekta

DS 8 –   Informiranje širše javnosti o poteku projekta in rezultatih

 

BIBLIOGRAFSKE REFERENCE, KI IZHAJAJO IZ IZVAJANJA PROJEKTA:

1. Is Right to Water a Right for All:  The Case of Roma in Slovenia

Osnutek prispevka, ki je bil sprejet za prestavitev na mednarodni znanstveni konferenci Conference on Gypsy Studies in The Gypsy Lore Society Annual Meeting, ki bo potekala 16-18 septembra 2020 v Pragi - http://www.gypsyloresociety.org/annual-meeting

 

LOGOTIPI FINANCERJEV

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115