Ovire za dostojno življenje prebivalcev v romskih naseljih na področjih, ki so definirana v Okviru EU za nacionalne strategije vkjučevanja Romov do 2020

Cilji projekta so analizirati dejavnike, vzroke in ovire, ki preprečujejo pripadnikom romske skupnosti v Sloveniji večjo vključenost v družbo. Pri tem bo projekt posebej analiziral dejavnike, vzroke in ovire, ki se pojavljajo pri dostopu do pitne vode in ustreznih bivalnih razmer ter to povezal z vključenostjo Romov na preostalih treh področjih. Projekt bo pripravil zemljevidenje odnosov med področji in ugotovljenimi ovirami (mapping). Na podlagi omenjenega bo pripravil tudi predloge za odpravo ali ublažitev ugotovljenih problemov in ovir, ter podal vsebinska priporočila za pripravo nacionalnega programa po letu 2021.

Ključne besede: Romi, pravica do pitne vode, izobraževanje, zaposlovanje, zdravstveno varstvo, priporočila, ukrepi


ŠTEVILKA PROJEKTA:
 V5-1920


NOSILEC PROJEKTA:
 Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta


ODGOVORNA OSEBA PROJEKTA:
 doc. dr. Maša Kovič Dine


PARTNERJI V PROJEKTU:

 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper


TRAJANJE PROJEKTA:
  1. 11. 2019 - 30. 4. 2021 (podaljšan do 30. 6. 2021) 


FINANCERJA:
 

 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS
 • Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti


SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE:

FAZE PROJEKTA:

Projekt je sestavljen iz osmih delovnih sklopov (DS). Od tega je šest sklopov vsebinskih in dva sklopa sta vezana na vodenje, upravljanje in širitev rezultatov:  

 • DS 1 – Analiza antropoloških študij dostopa do vode in primerov dobrih praks – ZAKLJUČEN              
 • DS 2 – Analiza dejavnikov, vzrokov in ovir za vključevanje na področju dostopa do izobraževanja – ZAKLJUČEN
 • DS 3 – Analiza dejavnikov, vzrokov in ovir za vključevanje na področju dostopa do trga dela in zaposlovanja – ZAKLJUČEN
 • DS 4 – Analiza dejavnikov, vzrokov in ovir za vključevanje na področju dostopa zdravstvenega varstva – ZAKLJUČEN
 • DS 5 – Priprava pregleda dejavnikov in ovir za uspešno vključevanje Romov na področjih dostopa do urejenih bivalnih razmer, izobraževanja, trga dela, zdravstvenega varstva – ZAKLJUČEN
 • DS 6 – Priprava predlogov ukrepov za nacionalni program po letu 2021 - ZAKLJUČEN
 • DS 7 – Vsebinsko in finančno vodenje projekta - ZAKLJUČEN
 • DS 8 – Informiranje širše javnosti o poteku projekta in rezultatih - ZAKLJUČEN

REZULTATI:
 • Antropološke študije, s poudarkom na kulturnih pojmovanjih vode in Pregled primerov dobrih praks iz družb, ki imajo težave s preskrbo z vodo (Rezultat 1 in 2)
 • Poročilo o izvedbi terenskega dela z delnimi ugotovitvami projektne skupine, ki predstvljajo dejavnike in ovire za vključevanje romov na področju izobraževanja, zaposlovanja in zdravstvenega varsta (Rezultat 3)
 • Povzetek sklepov okrogle mize s predstavitvijo vmesnega poročila od delu (Rezultat 4)
 • Zaključno poročilo skupaj s priporočili za pripravo strateškega okvira in predlogov ukrepov za nacionalni program po letu 2021 (Rezultat 5 in 6)
 • Zaključna konferenca (Rezultat 7)


BIBLIOGRAFSKE REFERENCE, KI IZHAJAJO IZ IZVAJANJA PROJEKTA:

1. JANKO SPREIZER, Alenka. Roma, Marginalization, Globalization and Conflicts Over Water : the Case of Slovenia. V: FUERST-BJELIŠ, Borna (ur.), LEIMGRUBER, Walter (ur.). Globalization, marginalization and conflict : political, economic and social processes, (Perspectives on Geographical Marginality, vol. 6). Cham: Springer. cop. 2020, str. 165-182.

2. SANCIN, Vasilka, KOVIČ DINE, Maša in TURŠIČ, Domen. (Ne)primernost uporabe kriterija avtohtonosti za urejanje položaja pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji. Razprave in gradivo, ki bo izšel v drugi polovici 2021.

3. JANKO SPREIZER, Alenka. Social exclusion of Roma from healthcare as a public space: another dimension of antigypsyism? (1.16 : poglavje v znanstveni monografiji, v sklopu projekta HERA. Predvidoma izide do konca leta 2021).

 

Prispevki na konferencah:

1. Is Right to Water a Right for All:  The Case of Roma in Slovenia (avtorice dr. Alenka Janko Spreizer, dr. Vasilka Sancin, dr. Irena Šumi, dr. Maša Kovič Dine)

2. The decisions of the UN Human Rights Committee in coplaints submitted by Romani authors (avtorica dr. Vasilka Sancin)

3. Slovenia’s fixation on autochthony as a relevant criterion for granting special rights to Romani community (avtor Domen Turšič)Osnutki prispevkovso bili sprejeti za prestavitev na mednarodni znanstveni konferenci Conference on Gypsy Studies in The Gypsy Lore Society Annual Meeting, ki bo potekala 8. 10. septembra 2021 hibridno v Pragi in preko spleaa- http://www.gypsyloresociety.org/annual-meeting.

 

LOGOTIPI FINANCERJEV:

Datoteke
acrobatRezultat 1 in 2 (1,076.01 KB)
acrobatRezultat 3 (1,192.62 KB)
acrobatRezultat 4 (465.21 KB)
acrobatRezultat 7 (421.71 KB)