Pravna in ekonomska analiza vpliva staranja prebivalstva na zakonodajo

Cilj projekta je sistematično proučevanje vpliva staranja prebivalstva na zakonodajo v Republiki Sloveniji. Projekt analizira veljavno zakonodajo, identificira pomanjkljivosti ureditve, opravi analizo tujih primerljivih pravnih ureditev in prava EU ter pripravlja priporočila in predloge za reformo zakonodaje. Pri proučevanju in predlaganju izboljšav se ne osredotoča le na analizo po posameznih pravnih področjih, temveč oblikuje enotna izhodišča varstva starejših v zakonodaji in v skladu z njimi predlaga reformo zakonodaje, ki bo zagotavljala celovito varstvo starejših na različnih pravnih področjih. Kot posebej izvirno pri predlagani raziskavi velja izpostaviti njeno interdisciplinarnost, saj pri raziskavi sodelujejo tudi strokovnjaki s področja ekonomskih znanosti. 

Ključne besede: Demografske spremembe, staranje prebivalstva, pravno varstvo starejših, dolgoročna finančna vzdržnost sistemov socialnih zavarovanj, demografski sklad 

ŠIFRA PROJEKTA: J7-1821 

NOSILEC PROJEKTA: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 

VODJA PROJEKTA: doc. dr. Gregor Dugar 

PARTNERJI V PROJEKTU:

-        Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

-        Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

-        Inštitut za primerjalno pravo 

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022 

FINANCER: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS 

SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE

Doc. dr. Gregor Dugar

Prof. dr. Barbara Novak

Prof. dr. Grega Strban

Prof. dr. Peter Grilc

Prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic

Prof. dr. Jože Sambt

Prof. dr. Aleš Berk Skok

Prof. dr. Mitja Čok

Izr. prof. dr. Igor Lončarski

Izr. prof. dr. Vasilka Sancin

Doc. dr. Matija Damjan

Doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič

Doc. dr. Luka Tičar

Doc. dr. Samo Bardutzky

Doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc

Doc. dr. Maša Kovič Dine

As. dr. Luka Mišič

As. dr. Karmen Lutman

As. Primož Rataj

As. Maruša Tekavčič Veber

As. Filip Dougan 

FAZE PROJEKTA

Projekt bo trajal 36 mesecev in bo potekal v štirih fazah:

1.      Faza - Cilj prve faze je prvi pregled obstoječe zakonodaje, ki se ukvarja s staranjem prebivalstva in identificiranje pravnih področij, na katera ima staranje prebivalstva vpliv – ZAKLJUČENA FAZA

2.      Faza - Cilj druge faze je izvedba preliminarnega študija po posameznih pravnih področjih in identificiranje temeljnih institutov po področjih, ki jih bo vsak raziskovalec proučeval - ZAKLJUČENA FAZA

3.      Faza - Cilj tretje faze je priprava prve znanstvene monografije in izvedba prve mednarodne znanstvene konference na temo Vloga institucij EU in države pri zagotavljanju pravnega varstva starejših – V TEKU

4.      Faza - Cilj četrte faze je priprava druge znanstvene monografije in izvedba druge mednarodne znanstvene konference na temo Reforma institutov prava varstva starejših

LOGOTIP FINANCERJA: