Priprava modela managementa visokošolskega vpisa na javne visokošolske zavode v Sloveniji

Prijavno-izbirni postopek za vpis v prvi letnik visokošolskega dodiplomskega in enovitega magistrskega študija je v Sloveniji od njegove uvedbe leta 1995 še vedno v uporabi v nespremenjeni obliki, pri čemer pa od uvedbe še ni bila opravljena njegova celovita analiza. Projekt analizira veljavni prijavno-izbirni postopek, ga ovrednoti ter analizira njegove učinke na študijski uspeh sprejetih kandidatov v visokošolskem izobraževanju in kasneje na trgu dela. Veljavni prijavno-izbirni postopek za izbor kandidatov prevladujoče temelji na podlagi njihovega učnega uspeha v srednji šoli in rezultata na maturi ter v nekaterih primerih tudi dodatno na podlagi preizkusov nadarjenosti. Projekt proučuje, ali bi kazalo prijavno-vpisni postopek oblikovati tako, da bi se upoštevali vsi kandidatovi dosežki in potenciali. 

Ključne besede: prijavno-izbirni postopek, sistem visokega šolstva, modeli prijavno-izbirnega postopka, karierno svetovanje, javne univerze 

ŠIFRA PROJEKTA: V5-1936 

NOSILEC PROJEKTA: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 

VODJA PROJEKTA: doc. dr. Gregor Dugar 

PARTNERJI V PROJEKTU:

-        Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

-        Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

-        Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

-        Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

-        Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta 

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 11. 2019 – 30. 10. 2021 

FINANCERJA:

-        Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS

-        Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE

Doc. dr. Gregor Dugar

Prof. dr. Polona Tominc

Prof. dr. Roberto Biloslavo

Izr. prof. dr. Sonja Rutar

Izr. prof. dr. Darjo Felda

Izr. prof. Marija Javornik Krečič

Izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše

Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc

As. dr. Nina Krmac

FAZE PROJEKTA

Projekt bo trajal 24 mesecev in bo potekal v šestih fazah:

  1. Faza - Zbiranje relevantnih podatkov o prijavah in sprejemu kandidatov na dodiplomski študij, o vpisanih študentih, o študijski uspešnosti vpisanih študentov (povprečna ocena, hitrost študija, drugi kazalniki) in podatkov o morebitnem nadaljevanju študija v Sloveniji ter drugih relevantnih virov, ki se ukvarjajo s to tematiko. – ZAKLJUČENA FAZA
  2. Faza – Analiza pridobljenih podatkov in vsebinska analiza veljavnega prijavno-izbirnega postopka – V TEKU
  3. Faza  - Oblikovanje osnutka predlogov modelov prijavno-izbirnih postopkov
  4. Faza - Predstavitev preliminarnih ugotovitev in osnutka predloga modelov prijavno-izbirnega postopka naročniku
  5. Faza - Oblikovanje končnega besedila pisnega elaborata in dokončno oblikovanje predloga modelov prijavno-izbirnega postopka
  6. Faza - Predstavitev ugotovitev projekta in predlogov modelov prijavno-izbirnega postopka naročniku

LOGOTIPI FINANCERJEV:

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115