(RE)KONCEPTUALIZACIJA PRAVNE PARADIGME GLEDE PODNEBNIH SPREMEMB: Razvoj nove pravne normalnosti za doseganje trajnostnih praks

Namen tega raziskovalnega projekta je razviti (re)konceptualizacijo obstoječe pravne paradigme, ki temelji na konceptu "izrednih razmer" v kontekstu podnebnih sprememb. Cilj projekta je torej opredeliti obstoječe vrzeli in ponuditi pravni model, ki se uspešno odziva na podnebne spremembe – novo realnost – z razvojem trajnostnih praks.

Zato bo raziskovalni projekt poskušal odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:

 1. Kateri vidiki so pomembni za spremembo pravne paradigme, ki obravnava podnebne spremembe, da jih ne bi več opredeljevali kot "izredno stanje", kar načeloma pomeni tveganje, da se ohranja običajno delovanje in poslovanje?
 2. Katere so vrzeli v trenutno obstoječih pravnih okvirih na mednarodni, regionalni in nacionalni ravni pri obravnavi podnebnih sprememb, ki negativno vplivajo na doseganje trajnostnih praks?
 3. Kako je mogoče prilagoditi pravni sistem Republike Slovenije, da bi se odzval na nastajajoče izzive in spreminjajoče se okoliščine ter tako spodbujal trajnostne prakse?

Ta raziskovalni projekt k problematiki pristopa na način, ki je inovativen vsaj v dveh pogledih. Prvi inovativni element je ponovni razmislek o diskurzu glede izrednih razmer in potrebi po (re)konceptualizaciji pravnega pristopa pri obravnavi podnebnih sprememb, pri čemer je treba upoštevati nepovratnost in nujnost podnebnih sprememb. Preoblikovani pristop je usmerjen v novo razumevanje potreb po reševanju podnebnih sprememb kot "nove normalnosti" v veljavnem pravnem redu. Drugi inovativni element je identifikacija vrzeli v obstoječem pravnem sistemu(-ih) in na tej podlagi izdelava predloga inovativnih pravnih sprememb z namenom razvoja pravne ureditve, ki zagotavlja trajnostne prakse.

Več na https://www.cc-concept.si/.

NASLOV: (RE)KONCEPTUALIZACIJA PRAVNE PARADIGME GLEDE PODNEBNIH SPREMEMB: Razvoj nove pravne normalnosti za doseganje trajnostnih praks

ŠIFRA PROJEKTA: J5-50168

VODJA PROJEKTA: prof. dr. Vasilka Sancin

NOSILEC PROJEKTA: 583 - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

PARTNETJI V PROJEKTU:  618 - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2023 - 30. 9. 2026

OBSEG FINANCIRANJA: 2571 letnih raziskovalnih ur cenovne kategorije A za obdobje 3 let (1,51 FTE)

FINANCER: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije - ARIS

 

SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE:

583 - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta:

618 - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti:

FAZE PROJEKTA:

1.      Faza (1. - 5. mesec):

 • Aktivnosti: analiza pravnega pojma "izrednega stanja" v nacionalnih, regionalnih in mednarodnih pravnih ureditvah.
 • Rezultati: 1 študija s pregledom veljavnih pravnih okvirov in 2 strokovna članka, ki ozaveščajo o problematiki in potrebi po inovativnem pristopu.

2.      Faza (6. - 14. mesec):

 • Aktivnosti: ugotovitev vrzeli v trenutno obstoječih pravnih okvirih na mednarodni, regionalni in nacionalni ravni, ki obravnavajo podnebne spremembe in negativno vplivajo na doseganje trajnostnih praks.
 • Rezultati: 2 znanstvena članka v visoko kakovostni domači ali mednarodni reviji (v 16. mesecu).

3.      Faza (14. – 26. mesec):

 • Aktivnosti: Identifikacija slovenskih zakonov in pravnih norm, ki jih je treba spremeniti ali sprejeti za vzpostavitev pravnega okvira v skladu z (re)konceptualizirano pravno paradigmo; predlog pravnega modela (re)konceptualiziranega pristopa za doseganje trajnostnih praks.
 • Rezultati: 2 znanstvena članka v visoko kakovostni domači ali mednarodni reviji (v 26. mesecu).

4.      Faza (27. - 36. mesec):

 • Aktivnosti: predlog novega modelnega pristopa k obravnavi podnebnih sprememb z ustreznim razvojem pravnega sistema. Temeljil bo na rezultatih prejšnjih treh DS in bo ugotavljal kakšni ukrepi so potrebni, da bi sledili (re)konceptualiziranemu pristopu, ki se učinkovito odziva na podnebne spremembe.
 • Rezultati:  Predložitev urejene različice v visokokakovostno zbirko akademske založbe (v 36. mesecu); organizacija mednarodne znanstvene konference ob zaključku projekta (v 36. mesecu).

5.      Faza (1. - 36. mesec)- zbiranje besedilnih podatkov in jezikovno vrednotenje:

 • Aktivnosti: usklajevanje raziskovalnega dela; organizacija projektnih mesečnih sestankov; priprava vmesnih in končnih poročil; predstavitev rezultatov raziskave na meddržavnih konferencah; organizacija mednarodne znanstvene konference ob zaključku projekta.
 • Rezultati: vmesna in končna poročila (v 12., 24. in 36. mesecu); posodabljanje spletne strani projekta (1. -36. meseca); predstavitev rezultatov raziskave na meddržavnih konferencah (10. – 36. meseca); organizacija mednarodne znanstvene konference ob zaključku projekta (po 36. mesecu).
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115