Uradno nepriznane terapije s psihedeliki v slovenskem pravnem sistemu

TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKT

Vse bolj so v porastu uradno nepriznane terapije in šamanski rituali s psihedeliki, kar sproža različna pravna vprašanja. Zato je študija s področja sociologije prava, ki obravnava vrzel v literaturi in pravni ureditvi, potrebna za opredelitev pravnih in dejanskih težav, povezanih z obstoječim pravnim okvirom.

Psihedeliki so v skladu s pravno ureditvijo ZN prepovedani kot droge s seznama I, obstoječe pravne ureditve v večini držav pa imajo za vse prepovedane droge enak pristop. Vendar pa snovi, kot so LSD, psilocibin, meskalin in DMT, ne povzročajo obsežnih družbenih težav, kot so kemična zasvojenost ali smrt zaradi prevelikega odmerjanja. Psihedeliki se uporabljajo v specifičnih kontekstih, pogosto za doseganje duševnega dobrega počutja in duhovne rasti. Kljub temu pa te močne snovi predstavljajo tudi resna tveganja za duševno in psihično zdravje uporabnikov, ki jih ne gre podcenjevati. O terapevtskem potencialu psihedelikov za zdravljenje depresije, zasvojenosti in drugih motenj se veliko razpravlja v medijih, kar je mnoge spodbudilo k eksperimentiranju s psihedeliki v nemedicinskih okoljih. Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami poroča o znakih povečane škode, povezane s psihedeliki, in poudarja vse večji pomen izboljšav glede zmožnosti spremljanja. Močno omejene so zmožnosti spremljanja tudi v Sloveniji, saj se tako nadzorne inštitucije kot akademske raziskave večinoma ne osredotočajo na psihedelike. Zato je treba upoštevati posebnosti uporabe in tveganja, povezana s psihedeliki, če želimo vzpostaviti učinkovite režime pravne odgovornosti, zaščite uporabnikov, preventive, omogočanja znanstvenih raziskav in dostopnosti uravnoteženih informacij.

V projektu bomo ocenili, ali trenutna pravna ureditev v Sloveniji glede psihedelikov upošteva posebnosti terapevtske in obredne uporabe psihedelikov in se ustrezno odziva na s tem povezana tveganja in nevarnosti. Zaznave in stališča deležnikov so pomembni za osvetlitev pravnega okvira in njegovih morebitnih pomanjkljivosti; zato je empirična sociološkopravna raziskava dojemanja pravnega sistema s strani deležnikov in strategij za izogibanje tem pomanjkljivostim pomemben sestavni del celovite ocene obstoječega regulativnega pristopa. Ta projekt bo analiziral obstoječo zakonodajo (de iure vidik) in razmere v družbi (de facto vidik). Preučili bomo, kateri regulativni pristopi do prepovedanih drog na splošno in posebej do psihedeličnih substanc obljubljajo največje zmanjšanje škode, vzpostavijo jasno pravno odgovornost in zagotovijo največjo varnost prebivalcev. Obravnavana bo tudi neustrezna regulacija psihoterapije v Sloveniji in njene posledice za uradno nepriznane terapije s psihedeliki.

Raziskovalna skupina bo: (i) raziskala razširjenost uradno nepriznanih terapij s psihedeliki in šamanskih obredov v Sloveniji ter ocenila njihove pravne posledice; (ii) analizirala trenutni pravni okvir, ki ureja psihedelike v Sloveniji, in prepoznala tveganja in koristi ob upoštevanju različnih regulativnih pristopov; (iii) izvedla primerjalnopravne analize posledic različnih modelov regulacije prepovedanih substanc; (iv) izvedla empirične sociološkopravne analize (intervjuji in ankete) o odnosu različnih skupin deležnikov do regulacije psihedelikov; (v) identificirala šibke točke zmožnosti spremljanja uporabe psihedelikov v Sloveniji; (vi) omogočila odprt, znanstveno utemeljen dialog o terapevtski uporabi, zlorabi in regulaciji psihedelikov, ki bo vključil različne zainteresirane strani.

Poseben poudarek na zakonski ureditvi psihedelikov je nujen v sedanjem družbenem ozračju, kjer populariziranje terapevtskega potenciala psihedelikov spodbuja prevrednotenje sedanjih normativnih režimov, klasifikacije psihedelikov znotraj njih in vse večje zanimanje širše javnosti za psihedelike.

NASLOV: Uradno nepriznane terapije s psihedeliki v slovenskem pravnem sistemu

ŠIFRA PROJEKTA: J5-50170

VODJA PROJEKTA: doc. dr. Miha Hafner

NOSILEC PROJEKTA: 583 - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

PARTNETJI V PROJEKTU:

  • 504- Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
  • 1620- Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

TRAJANJE PROJEKTA: 1.10.2023 - 30.9.2026

OBSEG FINANCIRANJA: 1286 letnih raziskovalnih ur cenovne kategorije A za obdobje 3 let (0,76 FTE)

FINANCER: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije - ARIS


SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE:

583 - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta:

504- Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani:

 1620- Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana:


FAZE PROJEKTA:

1.      Faza (1. – 36. mesec)- usklajevanje in finančno upravljanje:

  • Aktivnosti: vzpostavitev upravljavske strukture za uspešno izvajanje projektnih dejavnosti, načina prenosa informacij med raziskovalci (notranja komunikacija), načina izvajanja projekta in vmesna notranja vrednotenja uspešnosti izvajanja projekta in računovodskega sistema; usklajevanje in poročanje o projektnih dejavnostih; finančno upravljanje in poročanje.

2.      Faza (1. – 28. mesec)- pregled pozitivnega prava:

  • Aktivnosti: analiza veljavnih nadnacionalnih (ZN in EU) in nacionalnih (Slovenija) zakonodajnih okvirov; primerjalnopravna analiza ureditve konoplje; sinteza in vrednotenje rezultatov.

3.      Faza (1. – 18. mesec)- teoretični in znanstveni temelji pravnih pristopov k prepovedanim drogam:

  • Aktivnosti: pregled pravnih, političnih kriminoloških in družbenih teorij; pregled obstoječih medicinskih študij o psihedelikih.

4.      Faza (6. – 36. mesec)- družbeno-pravna analiza neuradne psihedelične terapije v Sloveniji:

  • Aktivnosti: analiza dejanskega delovanja prepovedi psihedelikov v praksi; opredelitev pravnih posledic neuradne terapevtske uporabe psihedelikov, tako za potrošnike in ponudnike v različnih okoljih.

5.      Faza (25. – 36. mesec)- sinteza in ocena rezultatov:

  • Aktivnosti: sestava celovite študije, ki bo prikazala pojave zdravljenja s psihedeliki in šamanskih obredov s psihedeliki in njihovih pravnih posledic; ocena sedanjega pravnega okvira in možne alternative; opredelitev težav in praznin sedanjega sistema.

6.      Faza (1. – 36. mesec)- sinteza in ocena rezultatov:

  • Aktivnosti: razširjanje informacij o projektu z namenom obveščanja zainteresiranih strani in širše javnosti; objavljanje znanstvenih in strokovnih rezultatov; prenos in širjenje znanja.
  • Rezultati: organizacija in udeležba na znanstvenih konferencah in strokovnih delavnicah; 4 znanstveni članki in 4 krajši članki objavljeni v profesionalnih revijah; objava znanstvene monografije; spletna stran in socialna omrežja; nacionalni simpozij; izobraževanje.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115