Zaseg državnega in zasebnega premoženja v mednarodnem pravu: opredelitev relevantnih pravnih pravil in razjasnitev pogojev, ki uokvirjajo in zamejujejo zaseg zamrznjenih sredstev v luči situacije v Ukrajini

PODOKTORSKI TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKT:

Vojna v Ukrajini je vodila v sprejem obsežnih sankcij proti Rusiji, namen katerih je doseči spoštovanje zadevnih mednarodnopravnih obveznosti s strani Rusije. Obseg sprejetih sankcij, zlasti zamrznjenega državnega in zasebnega premoženja, je neprimerljiv s preteklimi zgodovinskimi primeri, pri čemer naj bi vsota zamrznjenega ruskega premoženja po svetu že presegala 300 milijard ameriških dolarjev. Poleg tega so Evropska unija (EU) in nekatere države (npr. Združene države Amerike (ZDA)) napovedale možnost zasega zamrznjenega Ruskega premoženja z namenom zagotovitve sredstev za obnovo Ukrajine. V ZDA so bili prvi postopki zasega zasebne lastnine, ki bo uporabljena za obnovo Ukrajine, že izpeljani. Na drugi strani pa so nekatere države, kot je na primer Švica, veliko bolj previdne pri zasegu premoženja, saj bi le-ta lahko bil v nasprotju z njihovimi nacionalnimi in mednarodnimi obveznostmi. Na ravni EU so bili v zadnjih mesecih podani različni predlogi glede možne pravne ureditve zasega premoženja, pri čemer so bile ustanovljene posebne skupine za preučitev različnih možnosti, ki bi EU omogočile zaseg ruskega premoženja za obnovo Ukrajine. Zaseg zamrznjenega ruskega premoženja odpira številna pravna vprašanja, pri čemer je zlasti pomembno, da bi morebiten nezakonit odvzem premoženja lahko vodil v obsežne odškodninske zahtevke s strani držav in posameznikov, kar bi lahko vodilo v nadaljnjo destabilizacijo mednarodnih odnosov.

Namen raziskovalnega projekta je obravnava mednarodnopravnih pravnih vprašanj, ki jih odpira zaseg premoženja, preko opredelitve različnih mednarodnopravnih pravnih pravil, ki urejajo to področje in posledične razjasnitve pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za zakonit odvzem premoženja.

Na podlagi razlikovanja med zasegom državnega in zasebnega premoženja predlagani raziskovalni projekt zasleduje naslednje tri cilje:

1) Opredelitev in analiza mednarodnopravnih pravil, ki urejajo zaseg državnega premoženja, in razjasnitev pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za zakonit zaseg premoženja na podlagi teh pravil

2) Opredelitev in analiza mednarodnopravnih pravil, ki urejajo zaseg zasebnega premoženja, in razjasnitev pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za zakonit zaseg premoženja na podlagi teh pravil

3) Analiza predlagane ureditve EU za zaseg zamrznjenega ruskega premoženja. Struktura predlaganega raziskovalnega projekta je zasnovana okoli teh treh ciljev.

NASLOV: Zaseg državnega in zasebnega premoženja v mednarodnem pravu: opredelitev relevantnih pravnih pravil in razjasnitev pogojev, ki uokvirjajo in zamejujejo zaseg zamrznjenih sredstev v luči situacije v Ukrajini

ŠIFRA PROJEKTA: Z5-50167

VODJA PROJEKTA: doc. dr. Maruša Tekavčič Veber

NOSILEC PROJEKTA: 583 - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 11. 2023 - 31. 10. 2025

OBSEG FINANCIRANJA: 1700 raziskovalnih ur cenovne kategorije B za obdobje 2 let (1,00 FTE)

FINANCER:

  • Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije – ARIS

SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE:

583 - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta:

FAZE PROJEKTA:

1. Faza - zaseg državnega premoženja:
  • Cilj: opredelitev in analiza mednarodnopravnih pravil, ki urejajo zaseg državnega premoženja, in razjasnitev pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za zakonit zaseg premoženja na podlagi teh pravil.
  • Aktivnosti: analiza dveh sklopov pravnih pravil: 1) pravil o imunitetah držav, s posebnim poudarkom na analizi izjem od imunitete pred izvršbo, ki omogočajo zaseg državnega premoženja in 2) pravil o odgovornosti držav, zlasti analiza določb o obveznosti zagotovitve reparacij s strani držav, odgovornih za mednarodno protipravna dejanja in pravilih o protiukrepih.

2. Faza – zaseg zasebnega premoženja:

  • Cilj: opredelitev in analiza mednarodnopravnih pravil. ki urejajo zaseg zasebnega premoženja, in razjasnitev pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za zakonit zaseg premoženja na podlagi teh pravil.
  • Aktivnosti: pravna analiza zasega zasebnega premoženja z vidika treh sklopov pravnih pravil: 1) mednarodno investicijsko pravo, s poudarkom na pogojih za zakonito razlastitev; 2) mednarodno pravo človekovih pravic in pogoji za zakonit odvzem premoženja posameznikom s strani države; 3) zaseg premoženjske koristi pridobljene s kaznivim dejanjem.

3. Faza - analiza predlaganega režima EU za zaseg ruskega premoženja:

  • Cilj: analiza predlagane ureditve EU za zaseg zamrznjenega ruskega premoženja.
  • Aktivnosti: razjasnitev na kakšen način relevantna pravila analizirana v predhodnih fazah zavezujejo EU in (ali) njene države članice; kritična analiza predlaganih mehanizmov EU za zaseg ruskega premoženja, z namenom zagotovitve sredstev za obnovo Ukrajine; konkretni predlogi za pravno ureditev tega področja v prihodnosti.

4. Faza (ne vsebinska)- vodenje projekta in diseminacija rezultatov:

  • Aktivnosti: vodenje projekta ter diseminacija in širjenje rezultatov projekta.

REZULTATI PROJEKTA

Ljubljana – Olomouc Workshop: National Implementation of EU Sanctions (Restrictive Measures) concerning the Situation in Ukraine: Legal and Practical Challenges, 8. March 2024, Faculty of Law, University of Ljubljana (več informacij o dogodku je na voljo na naslednji povezavi: https://sanctions.upol.cz/).

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115