Pravne klinike

Vse pravne klinike so se do vključno študijskega leta 2019/2020 izvajale kot obštudijska dejavnost. S študijskim letom 2020/2021 se pravne klinike, ki jih Komisija za študijske zadeve ovrednoti s 4 ECTS, izvajajo v okviru izbirnih predmetov "Pravne veščine v praksi - pravna klinika I" (v okviru študijskega programa prve stopnje) oziroma "Pravne veščine v praksi – pravna klinika II" (v okviru študijskega programa druge stopnje). Pravne klinike, ovrednotene z manj kot 4 ECTS, se še naprej izvajajo kot obštudijska dejavnost.

Predmet "Pravne veščine v praksi - pravne klinike I/II" se izvajajo v skupinah. Skupin je toliko, kolikor pravnih klinik se izvaja v tekočem študijskem letu. V pravno kliniko mora biti vpisanih vsaj pet študentov, da se klinika lahko izvaja kot skupina predmeta. Pri vpisu manjšega števila študentov se pravna klinika ne izvede.

Študent ob vpisu v letnik ne vpiše izbirnega predmeta "Pravne veščine v praksi - pravna klinika I/II", ampak se v pravno kliniko uvrstijo študenti, ki jih po vnaprej objavljenem izbirnem postopku izberejo mentorji. Izbirni postopek za pravne klinike se zaključi do 10. oktobra študijskega leta. Mentor do navedenega datuma referatu pošlje seznam študentov, sprejetih v pravno kliniko.

Po zaključeni pravni kliniki mentor pošlje referatu seznam študentov, ki so zaključili pravno kliniko in opravili vse obveznosti, ter njihove ocene.

Študenti prve stopnje lahko s pozitivno ocenjeno pravno kliniko zamenjajo izbirni predmet, vpisan v začetku študijskega leta, razen če je uspešno zaključil pravno kliniko v času vpisa v dodatno leto.

Študenti druge stopnje lahko zamenjajo izbirni predmet, vpisan v začetku študijskega leta, z uspešno opravljenimi obveznostmi tako pri pravni kliniki kot tudi pri simulaciji pravnih postopkov, razen če je uspešno zaključil pravno kliniko in simulacijo pravnih postopkov v času vpisa v dodatno leto.

Zamenjava izbirnega predmeta s pravno kliniko je mogoča (1) le s predmetom, pri katerem študent še ni opravljal izpita, in (2) le v študijskem letu, v katerem je študent uspešno zaključil pravno kliniko oziroma - če je študent vpisan na program druge stopnje - v letu, v katerem je zaključil pravno kliniko in se udeležil simulacije pravnih postopkov.

Če se študent udeleži več kot ene pravne klinike v času študija na prvi ali drugi stopnji, se mu ta dejavnost lahko vpiše v Prilogo k diplomi.

Če se študent druge stopnje udeleži le pravne klinike ali le simulacije pravnih postopkov, se mu ta dejavnost lahko vpiše v Prilogo k diplomi.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115