Pravna klinika »Transparentnost in integriteta v javnem in zasebnem sektorju«

Vabilo k prijavi in predstavitev pravne klinike v študijskem letu 2022/23

Okvirni program teoretičnega dela klinike - 2022/23

Splošno o kliniki

Pravna klinika »Transparentnost in integriteta v javnem in zasebnem sektorju« je obštudijska dejavnost, ki bo v že dodobra uveljavljeni formi pravne klinike na Pravni fakulteti v študijskem letu 2022/23 potekala prvič. S kombinacijo podajanja znanj prek predavanj ter pridobivanja znanj, veščin in izkušenj v praksi bo študentkam in študentom omogočila podrobno seznanitev s področji transaprentnosti, integritete in preprečevanja korupcije. Oba dela klinike bosta posvečena pridobitvi poglobljenih znanj s tega področja. Na ta način želimo omogočiti, da študentke in študenti pri obravnavi posameznih vprašanj, posebej pa pri obravnavi konkretnih primerov, med sabo povežejo različna področja, ki so v okviru pedagoškega procesa na naši fakulteti glede na njegovo sistematiko sicer obravnavana pri različnih predmetih in v različnih letnikih. Klinika bo potekala ob sodelovanju partnerskih organizacij s tega področja, ki bodo vključene tako pri teoretičnem kot tudi pri praktičnem delu klinike.

Pravna fakulteta je akreditirala pravno kliniko »Transparentnost in integriteta v javnem in zasebnem sektorju« kot obštudijsko dejavnost, ovrednoteno s 4 ECTS. Uspešno zaključeno pravno kliniko bo tako mogoče uveljavljati kot opravljeni predmet Pravne veščine v praksi na I. ali II. stopnji ali kot prilogo k diplomi.

Pri snovanju vsebin klinike je pomembno prispeval Transparency International Slovenia.


Namen in vsebina klinike

Namen pravne klinike »Transparentnost in integriteta v javnem in zasebnem sektorju« je študentkam in študentom na sistematičen način predstaviti preplet različnih pravnih področij povezanih s preprečevanjem koruptivnih ravnanj ter zagotavljanjem večje transparentnosti in integritete ter jih seznaniti z vlogo institucij in organizacij, ki z različnih vidikov sodelujejo na tem področju. Usmerjena bo tako na delovanje javnih institucij kot tudi zasebnih organizacij. Prek poglobljene obravnave posameznih problemov, je cilj študentke in študente čim bolj usposobiti za delo na tem področju. Z izobraževanjem študentk in študentov v tesnem sodelovanju z nekaterimi izmed najpomembnejših akterjev s tega področja želi klinika prispevati k zavesti o pomenu preprečevanja korupcije in krepitve integritete in transparentnosti med pravnicami in pravniki, posledično pa tudi širše.

Pridobljena znanja bodo za udeležence in udeleženke klinike uporabna predvsem v povezavi z delom državnih organov, ki se ukvarjajo s področjem transparentnosti, integritete in preprečevanja korupcije, večjih gospodarskih družb, ki so dolžne upoštevati zahteve integritete in preprečevanja nezakonitih praks, kot tudi v zvezi z delom v nevladnem sektorju. Na dolgi rok naj bi vzpostavitev klinike prek sodelovanja uglednih partnerjev, Pravne fakultete ter udeležencev klinike prispevala k vzpostavitvi oziroma vzdrževanju sistemskih pogojev za zagotavljanje transparentnosti in integritete tako v javnem kot tudi v zasebnem družbenem življenju.

Pravna klinika naslavlja tematiko, pri obravnavi katere se prepletajo številna pravna področja. Pravna vprašanja na področju transparentnosti in korupcije so povezana tako z ustavnim, kot tudi kazenskim, civilnim, gospodarskim, delovnim in upravnim pravom, v določenem delu pa tudi z mednarodnim pravom in pravom Evropske unije. Vsebina klinike je, kljub široko opredeljenemu področju, zasnovana ciljno.

Vsebinsko bo klinika pokrivala naslednje tematike: preprečevanje korupcije v javnem in zasebnem sektorju, kazenskopravni vidike korupcije, dostop do informacij javnega značaja, pomen in uporaba javno dostopnih podatkov, javno naročanje, delovnopravni vidike zaščite »žvižgačev«, interni mehanizmi za zagotavljanje transparentnosti in integritete v zasebnem sektorju, predvsem v večjih gospodarskih družbah, ki so bolj izpostavljene tovrstnim tveganjem (korporativno upravljanje, korporativna integriteta v bankah, zavarovalnicah), pomen korporativne integritete na davčnem področju. Ta vprašanja bodo umeščena v širši ustavnopravni kontekst njihovega sistemskega pomena za delovanje države in družbenih podsistemov. Ta področja bodo obravnavana problemsko, s poudarkom na izzivih, ki se pojavljajo ob delu posameznih partnerjev, ti izzivi pa bodo predstavljeni z različnih vidikov.

Za dosego opisanih namenov klinike smo za sodelovanje dogovorjeni z nekaterimi najbolj pomembnimi akterji na opisanem področju. V teoretičnem oziroma v praktičnem delu klinike bodo sodelovali naslednji partnerji:

 • Transparency International Slovenia,
 • Komisija za preprečevanje korupcije,
 • Računsko sodišče,
 • Državna revizijska komisija,
 • Upravno sodišče,
 • Informacijski pooblaščenec,
 • Ministrstvo za javno upravo (OPSI – odprti podatki Slovenije),
 • Združenje nadzornikov Slovenije,
 • Nova Ljubljanska banka (NLB),
 • PricewaterhouseCoopers (PwC),
 • Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle,
 • dr. Matej Kovačič (IJS, Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco (IRCAI)).


Potek klinike

Klinika je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela.

Teoretični del klinike bo v študijskem letu 2022/23 potekal v mesecu novembru, predvidoma dvakrat tedensko v dopoldanskih ali popoldanskih urah. Sestavljen bo iz serije 12 seminarjev zunanjih predavateljev – partnerjev klinike. Predavanja bodo problemska, usmerjena na reševanje izzivov, ki se pojavljajo pri delu posameznih partnerjev klinike. Glede na to se od udeležencev pričakuje določena stopnja osnovnih znanj z obravnavanih področij. Del klinike bo obsegal tudi študij v naprej pripravljenih gradiv partnerjev.

Seznam predavateljev in tem predavanj bo na tem mestu objavljen do začetka meseca oktobra. Predvidene okvirne teme predavanj v študijskem letu 2022/23 so naslednje: sistemski pomen zagotavljanja transparentnosti in integritete ter preprečevanja korupcije, pomen neodvisnih institucij na tem področju, problematika sodnega varstva na področju preprečevanja korupcije, specifike sodnega varstva na področju javnega naročanja, izzivi revizije poslovanja subjektov v javnem sektorju, specifike sodnega varstva na področju dostopa do informacij javnega značaja, razmerje med dostopom do informacij javnega značaja in drugimi ustavnimi pravicami, praktični vidiki dostopa do informacij javnega značaja, analiza in uporaba ter delo z javno dostopnimi podatki, integriteta in korporacijsko upravljanje, programi skladnosti v gospodarskih družbah in »anti-fraud« aktivnosti ter davčno načrtovanje v luči korporativne integritete.

Praktični del klinike obsega sodelovanje udeležencev in udeleženk pri delu v mentorskih organizacijah. V tem delu študentke in študenti opravijo 60 ur praktičnega usposabljanja, v skladu s programom, dogovorjenim z mentorsko organizacijo. Študentka ali študent bo usposabljanje opravljal pri eni od mentorskih organizacij. Vsebina dela bo odvisna od posamezne mentorske organizacije, obsega pa sodelovanje pri reševanju aktualnih pravnih zadev v obravnavi pri partnerjih. Namen praktičnega dela je seznanitev z načinom in organizacijo dela v mentorskih organizacijah ter samostojno oblikovanje stališč oziroma ugotovitev v konkretnih primerih.

Praktični del klinike bo predvidoma potekal med februarjem in majem 2023, v skladu z dogovorom med študentko ali študentom ter posameznih partnerjem.


Prijave

Poziv k prijavam na pravno kliniko bo v mesecu septembru objavljen na tem mestu ter na spletni oglasni deski Pravne fakultete. Rok za prijave bo predvidoma v prvem tednu oktobra.

Prijave znotraj objavljenega roka pošljite na naslov klinika.tijzs@gmail.com. Prijava naj vsebuje življenjepis in motivacijsko pismo s pojasnilom, zakaj bi želeli sodelovati pri pravni kliniki. S prijavljenimi študenti in študentkami bodo v primeru večjega števila prijav opravljeni kratki osebni razgovori.

V okviru klinike je predvideno sodelovanje največ 10 študentk ali študentov. Prijavijo se lahko študenti in študentke, vpisani vsaj v 3. letnik dodiplomskega študija ali študenti podiplomskega študija na Pravni fakulteti. V primeru večjega števila prijav bodo imeli zaradi narave obravnavanih vsebin prednost študenti in študentke, vpisani v višji letnik študija.


Organizacija

Koordinator klinike je as. Marjan Kos.

Za kakršnakoli vprašanja v zvezi s kliniko lahko pišete na marjan.kos@pf.uni-lj.si ali se oglasite osebno na fakulteti.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115