Pravna klinika »Transparentnost in integriteta v javnem in zasebnem sektorju«

Vabilo k prijavi in predstavitev pravne klinike v študijskem letu 2022/23

Okvirni program teoretičnega dela klinike - 2022/23

Splošno o kliniki

Pravna klinika »Transparentnost in integriteta v javnem in zasebnem sektorju« je obštudijska dejavnost, ki bo v že dodobra uveljavljeni formi pravne klinike na Pravni fakulteti v študijskem letu 2022/23 potekala prvič. S kombinacijo podajanja znanj prek predavanj ter pridobivanja znanj, veščin in izkušenj v praksi bo študentkam in študentom omogočila podrobno seznanitev s področji transaprentnosti, integritete in preprečevanja korupcije. Oba dela klinike bosta posvečena pridobitvi poglobljenih znanj s tega področja. Na ta način želimo omogočiti, da študentke in študenti pri obravnavi posameznih vprašanj, posebej pa pri obravnavi konkretnih primerov, med sabo povežejo različna področja, ki so v okviru pedagoškega procesa na naši fakulteti glede na njegovo sistematiko sicer obravnavana pri različnih predmetih in v različnih letnikih. Klinika bo potekala ob sodelovanju partnerskih organizacij s tega področja, ki bodo vključene tako pri teoretičnem kot tudi pri praktičnem delu klinike.

Pravna fakulteta je akreditirala pravno kliniko »Transparentnost in integriteta v javnem in zasebnem sektorju« kot obštudijsko dejavnost, ovrednoteno s 4 ECTS. Uspešno zaključeno pravno kliniko bo tako mogoče uveljavljati kot opravljeni predmet Pravne veščine v praksi na I. ali II. stopnji ali kot prilogo k diplomi.

Pri snovanju vsebin klinike je pomembno prispeval Transparency International Slovenia.


Namen in vsebina klinike

Namen pravne klinike »Transparentnost in integriteta v javnem in zasebnem sektorju« je študentkam in študentom na sistematičen način predstaviti preplet različnih pravnih področij povezanih s preprečevanjem koruptivnih ravnanj ter zagotavljanjem večje transparentnosti in integritete ter jih seznaniti z vlogo institucij in organizacij, ki z različnih vidikov sodelujejo na tem področju. Usmerjena bo tako na delovanje javnih institucij kot tudi zasebnih organizacij. Prek poglobljene obravnave posameznih problemov, je cilj študentke in študente čim bolj usposobiti za delo na tem področju. Z izobraževanjem študentk in študentov v tesnem sodelovanju z nekaterimi izmed najpomembnejših akterjev s tega področja želi klinika prispevati k zavesti o pomenu preprečevanja korupcije in krepitve integritete in transparentnosti med pravnicami in pravniki, posledično pa tudi širše.

Pridobljena znanja bodo za udeležence in udeleženke klinike uporabna predvsem v povezavi z delom državnih organov, ki se ukvarjajo s področjem transparentnosti, integritete in preprečevanja korupcije, večjih gospodarskih družb, ki so dolžne upoštevati zahteve integritete in preprečevanja nezakonitih praks, kot tudi v zvezi z delom v nevladnem sektorju. Na dolgi rok naj bi vzpostavitev klinike prek sodelovanja uglednih partnerjev, Pravne fakultete ter udeležencev klinike prispevala k vzpostavitvi oziroma vzdrževanju sistemskih pogojev za zagotavljanje transparentnosti in integritete tako v javnem kot tudi v zasebnem družbenem življenju.

Pravna klinika naslavlja tematiko, pri obravnavi katere se prepletajo številna pravna področja. Pravna vprašanja na področju transparentnosti in korupcije so povezana tako z ustavnim, kot tudi kazenskim, civilnim, gospodarskim, delovnim in upravnim pravom, v določenem delu pa tudi z mednarodnim pravom in pravom Evropske unije. Vsebina klinike je, kljub široko opredeljenemu področju, zasnovana ciljno.

Vsebinsko bo klinika pokrivala naslednje tematike: preprečevanje korupcije v javnem in zasebnem sektorju, kazenskopravni vidike korupcije, dostop do informacij javnega značaja, pomen in uporaba javno dostopnih podatkov, javno naročanje, delovnopravni vidike zaščite »žvižgačev«, interni mehanizmi za zagotavljanje transparentnosti in integritete v zasebnem sektorju, predvsem v večjih gospodarskih družbah, ki so bolj izpostavljene tovrstnim tveganjem (korporativno upravljanje, korporativna integriteta v bankah, zavarovalnicah), pomen korporativne integritete na davčnem področju. Ta vprašanja bodo umeščena v širši ustavnopravni kontekst njihovega sistemskega pomena za delovanje države in družbenih podsistemov. Ta področja bodo obravnavana problemsko, s poudarkom na izzivih, ki se pojavljajo ob delu posameznih partnerjev, ti izzivi pa bodo predstavljeni z različnih vidikov.

Za dosego opisanih namenov klinike smo za sodelovanje dogovorjeni z nekaterimi najbolj pomembnimi akterji na opisanem področju. V teoretičnem oziroma v praktičnem delu klinike bodo sodelovali naslednji partnerji:

 • Transparency International Slovenia,
 • Komisija za preprečevanje korupcije,
 • Računsko sodišče,
 • Državna revizijska komisija,
 • Upravno sodišče,
 • Informacijski pooblaščenec,
 • Ministrstvo za javno upravo (OPSI – odprti podatki Slovenije),
 • Združenje nadzornikov Slovenije,
 • Nova Ljubljanska banka (NLB),
 • PricewaterhouseCoopers (PwC),
 • Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle,
 • dr. Matej Kovačič (IJS, Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco (IRCAI)).


Potek klinike

Klinika je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela.

Teoretični del klinike bo v študijskem letu 2022/23 potekal v mesecu novembru, predvidoma dvakrat tedensko v dopoldanskih ali popoldanskih urah. Sestavljen bo iz serije 12 seminarjev zunanjih predavateljev – partnerjev klinike. Predavanja bodo problemska, usmerjena na reševanje izzivov, ki se pojavljajo pri delu posameznih partnerjev klinike. Glede na to se od udeležencev pričakuje določena stopnja osnovnih znanj z obravnavanih področij. Del klinike bo obsegal tudi študij v naprej pripravljenih gradiv partnerjev.

Seznam predavateljev in tem predavanj bo na tem mestu objavljen do začetka meseca oktobra. Predvidene okvirne teme predavanj v študijskem letu 2022/23 so naslednje: sistemski pomen zagotavljanja transparentnosti in integritete ter preprečevanja korupcije, pomen neodvisnih institucij na tem področju, problematika sodnega varstva na področju preprečevanja korupcije, specifike sodnega varstva na področju javnega naročanja, izzivi revizije poslovanja subjektov v javnem sektorju, specifike sodnega varstva na področju dostopa do informacij javnega značaja, razmerje med dostopom do informacij javnega značaja in drugimi ustavnimi pravicami, praktični vidiki dostopa do informacij javnega značaja, analiza in uporaba ter delo z javno dostopnimi podatki, integriteta in korporacijsko upravljanje, programi skladnosti v gospodarskih družbah in »anti-fraud« aktivnosti ter davčno načrtovanje v luči korporativne integritete.

Praktični del klinike obsega sodelovanje udeležencev in udeleženk pri delu v mentorskih organizacijah. V tem delu študentke in študenti opravijo 60 ur praktičnega usposabljanja, v skladu s programom, dogovorjenim z mentorsko organizacijo. Študentka ali študent bo usposabljanje opravljal pri eni od mentorskih organizacij. Vsebina dela bo odvisna od posamezne mentorske organizacije, obsega pa sodelovanje pri reševanju aktualnih pravnih zadev v obravnavi pri partnerjih. Namen praktičnega dela je seznanitev z načinom in organizacijo dela v mentorskih organizacijah ter samostojno oblikovanje stališč oziroma ugotovitev v konkretnih primerih.

Praktični del klinike bo predvidoma potekal med februarjem in majem 2023, v skladu z dogovorom med študentko ali študentom ter posameznih partnerjem.


Vtisi udeleženk in udeležencev klinike

Prijava na pravno kliniko Transparentnost in integriteta v javnem in zasebnem sektorju se mi zdi odlična priložnost za vse, ki si želijo spoznati širok nabor državnih in zasebnih institucij, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem transparentnosti in integritete. Omogoča namreč podrobnejše poznavanje tistih institucij, s katerimi se tekom rednega študija študentje skorajda ne srečamo. Prav tako praktični del klinike omogoča pridobivanje praktičnih znanj in izkušenj, ki nam študentom izjemno koristijo kasneje pri ustvarjanju kariere ter odločanju o tem, kje se želimo zaposliti. Sama sem opravljala prakso na Državni revizijski komisiji, kjer so mi omogočili vpogled v delovanje organa, sodelovanje pri odločanju na senatu v aktualni zadevi ter pripravo odločb v revizijskih in pritožbenih postopkih. Preko klinike sem tako dobila sicer nedostopno priložnost spoznati delo te institucije na področju prava javnih naročil. Pravna klinika povezuje znanja različnih pravnih področij (od upravnega pa vse do davčnega prava) zaradi česar so bila tudi teoretična predavanja izjemno zanimiva.

Ana, udeleženka klinike v študijskem letu 2022/23


V okviru pravne klinike sem delal na Komisiji za preprečevanje korupcije, pri čemer sem spoznal različne oddelke in se seznanil z delom, ki ga opravljajo. Mentorji so bili zelo pripravljeni odgovoriti na vse, kar me je zanimalo. Na oddelku preventive sem celo pripravil osnutke nekih dokumentov, kar mi je dalo vpogled v to, na kaj moraš biti pozoren, ko pišeš dokument, kako se pravilno sklicevati na člene itd. V nekem zakonu sem po nesreči celo odkril neko napako, s katero so se po tem na komisiji nekaj časa ukvarjali. Pravna klinika v celoti pa mi je razširila obzorje o možnostih zaposlitve, ki čakajo pravnika – spoznal sem, da je možnosti veliko in da niso take premočrtne, kot sem mislil poprej. Udeležbo v pravni kliniki bi torej opisal kot pozitivno izkušnjo.

Luka, udeleženec klinike v študijskem letu 2022/23


Pravna klinika je bila neprecenljiva izkušnja, na kateri smo lahko udeleženci s strani strokovnjakov iz različnih področji pobližje spoznali institute transparentnosti in integritete ter njihovo vpetost v celoten  pravni sistem
.

Po teoretičnemu delu je sledila praksa pri partnerjih, kjer smo lahko prejeto znanje tudi uporabili v praksi. Praksa je tako odlična priložnost za pridobivanje veščin, ki jih dandanes potrebuje vsak pravnik.

Priporočam jo vsem, ki vas vsaj malo zanima omenjena tematika ter vsem, ki ste željni novega znanja in pridobivanja novih izkušenj.

Nina, udeleženka klinike v študijskem letu 2022/23


Prijave

Poziv k prijavam na pravno kliniko bo v mesecu septembru objavljen na tem mestu ter na spletni oglasni deski Pravne fakultete. Rok za prijave bo predvidoma v prvem tednu oktobra.

Prijave znotraj objavljenega roka pošljite na naslov klinika.tijzs@gmail.com. Prijava naj vsebuje življenjepis in motivacijsko pismo s pojasnilom, zakaj bi želeli sodelovati pri pravni kliniki. S prijavljenimi študenti in študentkami bodo v primeru večjega števila prijav opravljeni kratki osebni razgovori.

V okviru klinike je predvideno sodelovanje največ 10 študentk ali študentov. Prijavijo se lahko študenti in študentke, vpisani vsaj v 3. letnik dodiplomskega študija ali študenti podiplomskega študija na Pravni fakulteti. V primeru večjega števila prijav bodo imeli zaradi narave obravnavanih vsebin prednost študenti in študentke, vpisani v višji letnik študija.


Organizacija

Koordinator klinike je as. Marjan Kos.

Za kakršnakoli vprašanja v zvezi s kliniko lahko pišete na marjan.kos@pf.uni-lj.si ali se oglasite osebno na fakulteti.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115