Vabilo k sodelovanju

Vabilo k sodelovanju

 

Študentke in študente Pravne fakultete Univerze v Ljubljani vabimo k sodelovanju v Pravni svetovalnici za varstvo pred diskriminacijo v študijskem letu 2020/2021. 

Delovanje Pravne svetovalnice za varstvo pred diskriminacijo je namenjeno krepitvi znanja in pridobivanju izkušenj študentk in študentov prava na področju prava varstva pred diskriminacijo in spodbujanja enakosti. Študentom in študentkam sodelovanje v Pravni svetovalnici za varstvo pred diskriminacijo omogoča, da se pobliže seznanijo s področjem protidiskriminacijskega prava. Sodelovanje poleg tega ponuja priložnost za pridobivanje izkušenj in preizkus v praktičnem pravniškem delu.   

Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo se je v obliki obštudijske dejavnosti začela prvič izvajati v študijskem letu 2017/2018, sicer pa gre za vsebinsko razširjeno nadaljevanje že uveljavljane obštudijske dejavnosti, Pravne svetovalnice LGBT, ki se na fakulteti kontinuirano izvaja že od študijskega leta 2014/15. 

Koordinator in pedagoški mentor Pravne svetovalnice za varstvo pred diskriminacijo je doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič ob pomoči mladega raziskovalca Nejca Urankarja

Pogoji za sodelovanje, postopek prijave in izbire

-        V svetovalnici lahko sodelujejo študenti in študentke prvostopenjskega (3. in 4. letnik) in drugostopenjskega študijskega progama pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (vključno z absolventi in absolventkami). Pri izbiri bodo imeli prednost študenti in študentke višjih letnikov.

-        Prijavi, ki naj vsebuje osnovne kontaktne podatke prijavitelja oziroma prijaviteljice, je treba priložiti (1) življenjepis in (2) kratko motivacijsko pismo (največ 500 besed), v katerem prijavitelj oziroma prijaviteljica pojasni, zakaj bi želel oziroma želela sodelovati v svetovalnici.

-        V postopku izbire so lahko s prijavljenimi opravljeni tudi razgovori (prek spleta, z uporabo aplikacije Zoom).

-        Za sodelovanje v pravni svetovalnici je na voljo omejeno število mest (tj. največ 8–10 študentk oz. študentov).

-        Izbirni postopek bo zaključen, prijavljeni študenti in študentke pa obveščeni o rezultatih najkasneje do petka, 9. oktobra 2020.

 

Potek dela v Pravni svetovalnici za varstvo pred diskriminacijo

Dejavnosti svetovalnice so organizirane na dveh ravneh: (i) kot usposabljanje za delo v zimskem semestru ter (ii) pridobivanje praktičnih izkušenj pri delu na področju delovanja svetovalnice v poletnem semestru.

(i)               Zimski semester: po zaključku izbirnega postopka se bo za izbrane študente in študentke na fakulteti začelo organizirano usposabljanje za praktično delo pri eni od partnerskih organizacij. Poudarek usposabljanja je na pridobivanju (teoretičnega) znanja s področja protidiskriminacijskega prava (na mednarodni in nacionalni ravni). Usposabljanje bo izvedeno kot sklop predavanj oziroma seminarjev o pravnih mehanizmih varstva pred diskriminacijo.   

(ii)             Poletni semester: študentke in študenti so po uspešno opravljenem uvodnem (teoretičnem) usposabljanju razporejeni na delo v partnerske institucije (Zagovornik načela enakosti, Varuh človekovih pravic, Sektor za enake možnosti pri MDDSZ, Društvo informacijski center Legebitra, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC), kjer med letom, pod vodstvom zunanjih (delovnih) mentorjev in mentoric, strokovnjakov in strokovnjakinj z bogatimi delovnimi izkušnjami na tem področju, sodelujejo pri pravniškem delu na področju varstva pred diskriminacijo ter spodbujanja enakosti.  

Študenti in študentke bodo v delo svetovalnice vpeti do začetka meseca junija 2021. Svetovalno delo v okviru svetovalnice bo potekalo v skladu z dogovorjenim razporedom, ki bo ustrezno upošteval tudi študijske obveznosti v času izpitnega obdobja.


Rok za prijavo & dodatne informacije

Prijavo lahko oddate na elektronski naslov nejc.urankar@pf.uni-lj.si, in sicer najkasneje v petek, 2. oktobra 2020. Z vprašanji se lahko obrnete tudi na koordinatorja svetovalnice, doc. dr. Tilna Štajnpihlerja Božiča (tilen.stajnpihler@pf.uni-lj.si).


 
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115