Vabilo k sodelovanju

Vabilo k prijavi na pravno kliniko v študijskem letu 2023/24

Prijavnica 2023/24


Komu je Upravnosodna klinika namenjena?

Upravnosodna klinika je namenjena študentom 4. letnika prve stopnje (ali absolventom) in študentom magistrskega študija programa Pravo. Njen namen je ponuditi študentom nadgraditev znanja in razširitev poznavanja ene najobširnejših pravnih panog – upravnega materialnega in procesnega prava. Klinika študentom omogoča vpogled v prepletenost upravnega prava s pravom Evropske unije, ki je na tem področju še posebej izrazita.

Klinika študentom omogoča pridobitev številnih spretnosti, ki so bistvenega pomena za uspešno pravniško kariero:

  • sposobnost pravniške argumentacije,
  • poglobljeno poznavanje upravnega prava in postopka,
  • poznavanje vsebine in oblike sodnih spisov,
  • seznanitev z organizacijo in načinom dela upravnega sodstva,
  • navezava stikov s številnimi pravnimi strokovnjaki s tega področja.

Kako poteka delo na Upravnosodni kliniki?

Delo na kliniki poteka v dveh delih. Prvi, teoretični del, je izveden v zimskem semestru, na njem se študenti udeležujejo predavanj, ki jih izvajajo ugledni strokovnjaki s področja upravnega procesnega prava. Med vabljenimi predavatelji so sodniki Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, sodniki Upravnega sodišča Republike Slovenije in uveljavljeni odvetniki. Predavanja študentom omogočajo seznanitev z najaktualnejšimi problemi upravnega prava in sodnega nadzora nad upravo. V drugem delu se izvaja praktično usposabljanje študentov pod nadzorom zunanjih mentorjev. Študenti imajo možnost sodelovanja s sodniki na Upravnem sodišču Republike Slovenije. Praktično delo študentom omogoča, da se seznanijo z vsemi vrstami zadev, o katerih to sodišče odloča, delo pa vključuje tudi pregledovanje spisov in pisanje osnutkov sodnih odločb.

Kako je delo na Upravnosodni kliniki ovrednoteno?

Upravnosodna klinika je del izbirnega predmeta Pravne veščine v praksi – pravna klinika I in je ovrednotena s 4 ECTS točkami.

Imate dodatna vprašanja?

Za vsa dodatna vprašanja pišite na bruna.zuber@pf.uni-lj.si.

Ustanoviteljica in nosilka Upravnosodne klinike je doc. dr. Bruna Žuber, univ. dipl. prav.