Pripravljalni letnik

Kdor ni zaključil univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnje v obsegu najmanj 240 ECTS in s tem pridobil naziv diplomirani pravnik (UN) oziroma diplomirana pravnica (UN), mora pred morebitnim vpisom v drugostopenjski magistrski študij, ki ga izvaja Pravna fakulteta v Ljubljani, opraviti dodatne izpite (t.i. pripravljalni letnik). 

Obveznosti pripravljalnega letnika znašajo 60 ECTS, a se razlikujejo glede na to, ali je kandidat pred tem zaključil dodiplomski oz. prvostopenjski študij prava ali ne:

  • Kdor je končal prvostopenjski univerzitetni študijski program Pravo (bolonjski program) v obsegu najmanj 180 ECTS mora pred vpisom na drugostopenjski študijski program opraviti izpite pripravljalnega letnika v obsegu 60 ECTS iz programa univerzitetnega študija prve stopnje, in sicer v obsegu, kot ga (za vsakega kandidata posebej) določi fakultetna komisija za študijske zadeve.
  • Kdor je končal visokošolski strokovni program iz pravu sorodnega področja (npr. ekonomija, družbene vede, sociologija, uprava, itd) mora pred vpisom na drugostopenjski študijski program opraviti vnaprej določene izpite pripravljalnega letnika v obsegu 60 ECTS. 

Zainteresirani kanddiati (iz obeh kategorij) morajo za opravljanje izpitov pripravljalnega letnika  v fakultetnem referatu oddati pisno vlogo, katere obrazec je objavljen na spletni strani  http://www.pf.uni-lj.si/ii-stopnja/obrazci-8284/

Vlogo za opravljanje izpitov pripravljalnega letnika je mogoče oddati kadarkoli med letom, a ne prej, preden kandidat ne zaključi svojega dodiplomskega študija. Način in časovni okvir opravljanja izpitov pripravljalnega letnika si nato vsak kandidat organizira sam oz. po dogovoru z nosilci predmetov. 

Komisija za študijske zadeve Pravne fakultete v Ljubljani je na svoji seji dne 11. 12. 2014 sprejela naslednji sklep: »V okviru pripravljalnega letnika se kot delno ali v celoti opravljene vsebine predmeta ali programa priznajo le tiste, ki jih je kot enakovredne po kakovosti, predmetniku in obsegu potrdil Senat  Pravne fakultete v Ljubljani na predlog Komisije za študijske zadeve.«

Dodatna pojasnila:

  • v času opravljanja izpitov pripravljalnega letnika kandidat nima statusa  študenta
  • predavanja iz predmetov pripravljalnega letnika niso organizirana
  • vrstni red in časovni okvir opravljanja izpitov si kandidat izbere sam
  • vsako opravljanje izpita se plača v skladu s cenikom za opravljanje diferencialnega izpita
  • POMEMBNO: Za prijavo za opravljanje pravniškega državnega izpita mora kandidat imeti končani tako 1. kot 2. stopnjo študija prava (ne zadošča zgolj zaključena 2. stopnja oziroma pridobljeni strokovni naslov magister prava).

Kontaktna oseba za več informacij:
Maja Marentič, referat
Tel: 01/420 32 25
E-naslov: maja.marentic@pf.uni-lj.si
Uradne ure: vsak dan med 10. in 12. uro

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115