Erasmus - izmenjave študentov

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi ter kot ključne vsebine in aktivnosti naslavlja vključevanje in raznolikost, okolje in boj proti podnebnim spremembam (zeleni Erasmus+), digitalno preobrazbo ter udeležbo v demokratičnem življenju, skupnih vrednotah in državljanskem udejstvovanju.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerikoli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.
 
Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija.

Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 12 mesecev, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+ in se ne šteje v kvoto Erasmus+ statusa.


Cilji mobilnosti so:

  • izboljšanje učnih kompetenc,
  • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,
  • povečanje samoiniciativnosti in podjetništva,
  • povečanje samozavesti in samospoštovanja,
  • izboljšanje znanja tujih jezikov in digitalnih kompetenc,
  • povečanje medkulturne zavesti,
  • aktivnejše sodelovanje v družbi,
  • okrepitev pozitivne interakcije z osebami iz različnih okolij,
  • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot,
  • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.
Več informacij o programu najdete na spletni strani Evropske komisije.

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Turčija in Srbija.

Status študenta v času izmenjave je izenačen s statusom študentov v državi gostiteljici. Partnerska institucija gostujočim študentom v okviru programa Erasmus ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje, članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).


Finančna pomoč:

Študent, ki odide na Erasmus izmenjavo, lahko glede na nacionalna pravila zaprosi za pridobitev finančne podpore iz programa (t.i. »Erasmus štipendija« oz. Erasmus finančna pomoč, ki v letošnjem študijskem letu za vsak mesec izmenjave znaša med 606 in 674 EUR – odvisno od države, v kateri se bo izmenjava izvedla; pri izmenjavah z namenom prakse so zneski praviloma še za cca. 150 EUR višji), poleg tega pa tudi za pridobitev dodatka Vlade RS (v letu 2022: 46,70 EUR / mesec).

Študenti, ki prihajajo iz okolij z manj priložnostmi, so upravičeni še do dodatne finančne podpore (t.i.  "dodatek za vključenost", ki znaša: 250 EUR / mesec). Študenti s posebnimi potrebami pa lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva.

Dodatek za zeleno potovanje v višini 50 EUR (enkratni znesek) pa je lahko dodeljen študentom, ki bodo v kraj mobilnosti in nazaj potovali z avtobusom, vlakom, s plovilom in/ali drugim skupinskim prevozom (npr. GoOpti). Dodatek za zeleno potovanje bo študentu nakazan po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115