Mednarodno sodelovanje

Pravna fakulteta v Ljubljani je tudi mednarodno usmerjena in uveljavljena fakulteta.

Poleg poudarka na evropskih, primerjalnih in mednarodnopravnih vsebinah pri rednih predmetih pogosto gostimo tuje predavatelje in druge ugledne goste iz Slovenije in tujine.

Nekateri med njimi ostanejo na fakulteti dlje časa, saj pridejo na fakulteto preko različnih programov mobilnosti (npr. program Fulbright), drugi pridejo kot udeleženci mednarodnih konferenc, simpozijev in drugih dogodkov, ki jih organizira naša fakulteta.

Najuglednejše goste in strokovnjake iz tujine, ki predavajo o pravnih vidikih problemov v različnih delih sveta, že od leta 1994 gosti Mednarodni forum Pravne fakultete. Skozi njegova predavanja dobijo študenti neposreden vpogled v sodobna dogajanja v evropskem in svetovnem prostoru; med predavatelji na forumu so že bili številni voditelji, predsedniki držav in vlad, ministri, sodniki, profesorji, veleposlaniki in druge pomembne osebnosti. Mednarodni forum vodi prof. dr. Janez Kranjc.

Fakulteta že dolga leta aktivno podpira sodelovanje svojih študentov na mednarodnih tekmovanjih v simuliranih sodnih in arbitražnih sporih. Takšna tekmovanja pomenijo za fakulteto preizkus njene kakovosti, za študente pa najbolj neposredno izkušnjo o tem, kako pravo v resnici deluje. Ekipe naših študentov v okviru teh tekmovanj posegajo po visokih mestih, tako ekipno kot posamezno, kar sodelujočim študentom pogosto na široko odpre vrata na podiplomski študij na najbolj ugledne fakultete evropske in ameriške univerze. Koordinatorica fakultetnih študentskih tekmovanj je prof. dr. Katja Škrubej.

Naši študenti imajo v času študija veliko možnosti študentskih izmenjav - tako v okviru medfakultetnih kot meduniverzitetnih in sporazumov. Najbolj znan in priljubljen program študijskih izmenjav je Erasmus, ki je namenjen mednarodni mobilnosti študentov za študij in prakso, pa tudi izmenjavi profesorjev ter drugih fakultetnih sodelavcev za poučevanje in usposabljanje. Za tuje izmenjavne študente fakulteta že dolga leta vzorno skrbi z organizacijo posebnih predavanj v angleškem jeziku;  na voljo jim je tudi pomoč tutorjev za tuje študente.  Vse informacije o možnostih Erasmus izmenjav so študentom na voljo na fakultetnih spletnih straneh (poglavje Erasmus) ali pri Barbari Kokot iz Mednarodne pisarne in doc. dr. Luki Tičarju, fakultetnemu Erasmus koordinatorju.

Nudimo možnost pridobivanja dodatnega znanja na številnih strokovnih ekskurzijah v tujino , ki jih organizirajo naši profesorji; pa tudi na raznih poletnih šolah in seminarjih, ki jih pogosto organiziramo v sodelovanju s profesorji s tujih fakultet.

Študenti lahko preko različnih tečajev fakultativno izpopolnjujejo znanje tujih jezikov.

Redno tudi obveščamo o ponudbi mednarodnih poletnih šolštudijskih izmenjavah izven programa Erasmus in drugih oblikah izobraževanja v tujini  ter o možnostih za nadaljevanje študija v tujini in možnostih sofinanciranja  takega študija.


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115