Splošne kompetence

Za uresničevanje dveh temeljnih ciljev enovitega magistrskega študijskega programa Pravo (to sta, prvič, izoblikovati profil strokovnjaka, ki bo sposoben za samostojno delo v vseh pravniških poklicih, ki ne zahtevajo opravljanja pravniškega državnega izpita, in drugič, nuditi kakovostno podlago za opravljanje pravniškega državnega izpita) študentje s premišljeno zasnovanim študijskim programom pridobivajo ustrezne kompetence, ki so predvsem:
  • široko splošno znanje, ki zajema tudi druga področja družboslovja in zagotavlja splošno razgledanost, kar je temeljni pogoj kakovostnega pravnega odločanja,
  • specifično znanje na vseh temeljnih pozitivnopravnih področjih javnega in zasebnega prava, ki tvorijo jedro pravniškega državnega izpita,
  • poznavanje in razumevanje primerjalnopravnih in mednarodnih vidikov posamičnih področij prava ter pravo EU,
  • usposobljenost za prenos teoretičnega znanja v prakso z zmožnostjo reševanja primerov, tudi zahtevnejših, pri obravnavi katerih je nujno povezovanje različnih pravnih področij, in priprave pravnih aktov,
  • uporaba pravniškega silogizma in argumentacije,
  • zmožnost učinkovitega ustnega in pisnega izražanja ter komuniciranja o pravnih vsebinah,
  • zmožnost temeljnega znanstveno raziskovalnega dela in iskanja pravnih virov,
  • spodbujanje družbeno odgovornega mišljenja in kritičnega odnosa do družbenih dogajanj,
  • spodbujanje najvišjih standardov etike pravniškega poklica,
  • iniciativnost in samostojnost pri odločanju.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115