Projekt CollActEU

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je bila v okviru razpisa Jean Monnet Actions in the Field of Higher Education Teaching and Research za leto 2023 (ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH) uspešna s prijavo triletnega projekta Erasmus+ Jean Monnet Module z naslovom Collective Actions in the EU (CollActEU) pod vodstvom izr. prof., izr. prof. dr. Ane Vlahek.

CollActEU

V okviru projekta, izvajanje katerega se je pričelo oktobra 2023, se bodo zvrstile različne izobraževalne in strokovne aktivnosti, namenjene pretežno študentom Univerze v Ljubljani, pa tudi splošni javnosti.

Že v študijskem letu 2023/24 je za študente 3. in 4. letnika Pravne fakultete (ter za študente drugih članic Univerze v Ljubljani, ki bi jih tematika zanimala) na voljo nov izbirni predmet Kolektivne tožbe v EU, ki se bo v poletnem semestru zaradi dovoljšnega števila prijav na predmet izvajal v polnem obsegu (4 ECTS). Vsebina predavanj ter način dela in ocenjevanja sta navedena v učnem načrtu, ki je bil v 2023 sprejet na Pravni fakulteti in akreditiran na Univerzi v Ljubljani. Poleg nosilke predmeta (izr. prof., izr. prof. dr. Ana Vlahek) in še dveh profesorjev s fakultete (prof. dr. Aleš Galič in doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc) bosta predavanja in seminar izvedla tudi dva zunanja strokovnjaka, kot gostje pa se nam bodo pridružili tudi drugi strokovnjaki na tem področju.

Predmet je zasnovan kot skupek naslednjih aktivnosti:

  1. Interaktivna predavanja, kjer se študentje seznanijo z vsebino in problematiko mehanizmov kolektivnega varstva v EU in državah članicah ter pridobijo teoretično razumevanje vprašanj na tem področju.
  2. Seminarji, kjer se bo izvajala poglobljena študija primerov iz aktualne sodne prakse, ki jih bodo v okviru seminarske naloge pod mentorstvom izvajalca analizirali in predstavili študentje.
  3. Javna okrogla miza po koncu izobraževalnega semestra, kjer bo z novim znanjem opremljenim študentom omogočeno sodelovanje z uglednimi strokovnjaki in drugo zainteresirano javnostjo.
  4. Distribucija didaktičnega gradiva, ki bo uporabljeno na predavanjih in bo na voljo v novo zasnovani spletni učilnici predmeta, kjer bodo na voljo vsi podatki o predmetu, gradiva za predavanja in seminarje, forum za izmenjavo stališč, naloge za oddajo analiz primerov idr.
  5. Sodelovanje na narokih na sodiščih v postopkih s kolektivnimi tožbami, če se bodo ti odvili tekom semestra predmeta.
  6. Reševanje in analiza Socrative kvizov za sprotno utrjevanje znanja.
Po koncu vsakega izobraževalnega semestra bo na fakulteti organizirana javna okrogla miza z uglednimi strokovnjaki in drugo zainteresirano javnostjo, ki bo obravnavala aktualne teme kolektivnega varstva v Sloveniji in drugih državah članicah EU.
Galerija