Projekt TRIIAL 2



Projekt se izvaja s finančno podporo Programa Evropske unije za Pravosodje (2021 – 2027), (projekt št. 101089737)

TRIIAL 2 - TRust, Independence, Impartiality and Accountability of Legal professionals under the EU Charter – part 2 / Zaupanje, neodvisnost, nepristranskost in odgovornost pravnih strokovnjakov pri zaščiti vladavine prava prek Listine EU – 2. del

I. Opis projekta

TRIIAL 2 je projekt financiran s strani Evropske unije (Generalni direktorat pravosodje in potrošnike Evropske komisije). Koordinira ga Evropski univerzitetni inštitut iz Firenc (EUI) in vključuje 11 partnerjev.

Projekt TRIIAL 2 zagotavlja izobraževalne dejavnosti in orodja za sodnike, odvetnike, tožilce in druge pravne strokovnjake na področjih, ki so prvenstvenega pomena za uporabo Listine EU o temeljnih pravicah (Listina): zaupanje, neodvisnost, nepristranskost, odgovornost. Njegov glavni cilj je poglobiti in razširiti znanje o potencialu Listine za zagotavljanje in izboljševanje standardov temeljnih pravic, kar nazadnje koristi pravni državi držav članic.

Projekt TRIIAL 2 traja od 1. februarja 2023 do 31. julija 2025.

II. Dejavnosti 

V okviru projekta TRIIAL 2 bodo partnerji opravili raziskavo in analizo sodne prakse s področja projekta. Na podlagi tega bodo pripravili izobraževalno gradivo in organizirali 12 transnacionalnih delavnic za sodnike, odvetnike, državne tožilce in druge pravne strokovnjake. Teme delavnic so naslednje:

1. Uresničevanje vladavine prava s tehnikami sodne interakcije

2. Zahteve vladavine prava pri sodniški samoupravi: vloga sodnih svetov in predsednikov sodišč

3. Vzajemno zaupanje, neodvisnost sodstva in pravosodno sodelovanje na področju mednarodne zaščite

4. Svoboda izražanja in združevanja sodnikov - čezmejni pravosodni dialog

5. Vzajemno zaupanje in neodvisnost tožilcev v okviru evropskega naloga za prijetje in predajo

6. Svoboda izražanja in združevanja tožilcev - čezmejni pravosodni dialog

7. Ali nacionalna višja sodišča zagotavljajo temeljne pravice? Tehnike strank postopka za udejanjanje pravnega reda EU na področju vladavine prava in temeljnih pravic

8. Disciplinski postopki in sodniška etika

9. Vloga odvetnikov pri krepitvi neodvisnosti sodstva, vzajemnega zaupanja in pravne države - strategije strank postopka pred sodnimi in kvazisodnimi organi

10. Temeljne pravice in uporaba postopka predhodnega odločanja

11. Sodni dialog in svoboda izražanja odvetnikov

12. Pravna država in napovedno sojenje (ang. predictive justice)

Projekt TRIIAL 2 je nadaljevanje uspešno zaključenega projekta TRIIAL. Njegov cilj je pomagati pravnim strokovnjakom pri soočanju z izzivi vladavine prava. Projekt naslavlja prioriteto nudenja podpore prek izobraževanj pravosodnih strokovnjakov s ciljem izgradnje zaupanja javnosti v sodniški poklic.

Sodna praksa nacionalnih sodišč, Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča EU s področja projekta je dostopna na v zbirki odločb Centra za pravosodno sodelovanje.

III. Cilji projekta

Projekt zasleduje naslednje specifične cilje:
 1) Povečati ozaveščenost glede vpliva tehnik medsodniškega sodelovanja pri implementaciji pravnega okvira za varstvo temeljnih pravic, zlasti Listine;

 2) Izboljšati sposobnost pravnih strokovnjakov, da pri vsakodnevnem delu zavarujejo in udejanjajo vladavino prava prek uporabe temeljnega pravnega okvira EU;

 3) Izboljšati sodelovanje med pravnimi strokovnjaki iz različnih držav in sektorjev z namenom okrepiti uporabo pravnega okvira EU za varstvo temeljnih pravic in zaščito vladavine prava;

 4) Graditi zaupanje, legitimnost, dialog in odgovornost pravosodja.

IV. Ključni rezultati projekta

  • Posodobitev zbirke (nacionalne) sodne prakse o uporabi Listine, vzpostavljene v okviru preteklih projektov, ki jih je vodil EUI
  • 12 transnacionalnih delavnic za pravosodne strokovnjake in 12 pripadajočih sklopov gradiva za usposabljanja;
  • 12 tematskih priročnikov

V. Prijavitelj projekta: EUI

Gabor Halmai (vodja projekta), Elisabetta Airaghi (projektni manager), Federica Casarosa (raziskovalna sodelavka), Madalina Moraru (raziskovalna sodelavka)

VI. Projektni partnerji 

Slovenski partner: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Saša Zagorc, Mohor Fajdiga

Ostali partnerji: Ostali partnerji: Eötvös Loránd University (ELTE), Institute for Law and Society  (INPRIS), Italian School for the Magistracy (SSM), Lisbon Centre for Research in Public Law (CIDP), Masaryk Univesity, National Association of the Romanian Bars (UNBR), University of Florence (UNIFI), University of Gdansk (UG), University of Pompeu Fabra (UPF).
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115