Nacionalni raziskovalni projekti

Programske skupine (ARRS):

NASLOV

VODJA

TRAJANJE

Vključevanje pravnega izrazja evropskega prava v slovenski pravni sistem

prof. dr. Grega Strban

1. 1. 2004 – 31. 12. 2023Aplikativni raziskovalni projekti (ARRS):
 

NASLOV

VODJA

TRAJANJE


Vpliv evropske ureditve elektronskih komunikacij in konkurenčnega prava na stvarnopravni položaj telekomunikacijskih omrežij

doc. dr. Matija Damjan

(Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

1. 10. 2021 - 30. 9. 2023

Modernizacija zakonske ureditve zavarovalne pogodbe

prof. dr. Miha Juhart

1. 7. 2018 – 30. 6. 2020

Reforma prava varstva potrošnikov v Republiki Sloveniji

prof. dr. Ana Vlahek

(Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

1. 7. 2014 - 30. 6. 2016

Pravni terminološki slovar - dokončanje

prof. dr. Marko Snoj

(Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

1. 10. 2014 - 30. 9. 2017

 

Temeljni raziskovalni projekti (ARRS):
 

NASLOV

VODJA

TRAJANJE

SKUPNI MADRŽARSKO-SLOVENSKI RAZISKOVALNI PROJEKT
Analiza sistemov socialne varnosti za posebne skupine delavcev na Madžarskem in v Sloveniji

doc. dr. Luka Mišič

1. 3. 2024 - 28. 2. 2027

PREMAGOVANJE MOBILNOSTNE REVŠČINE V DOBI ZELENEGA PREHODA: PRISTOP RAZISKAV MEŠANIH METOD

dr. Miha Dominko

1. 10. 2023 - 30. 9. 2026

Jezikovna dostopnost pravic socialnega varstva v Sloveniji

doc. dr. Luka Mišič

1. 10. 2023 - 30. 9. 2026

(RE)KONCEPTUALIZACIJA PRAVNE PARADIGME GLEDE PODNEBNIH SPREMEMB: Razvoj nove pravne normalnosti za doseganje trajnostnih praks

prof. dr. Vasilka Sancin

1. 10. 2023 - 30. 9. 2026

Uradno nepriznane terapije s psihedeliki v slovenskem pravnem sistemu

doc. dr. Miha Hafner

1. 10. 2023 - 30. 9. 2026

Analiza izrednih ukrepov: Zaščita človekovih pravic in preprečevanje družbene škode v dobi nenehnih kriz

prof. dr. Renata Salecl

(Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

1. 10. 2022 - 30. 9. 2025

Izbira sodnikov pod drobnogledom: sodniška neodvisnost, zakonitost in odlike

izr. prof. dr. Samo Bardutzky

(Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

1. 10. 2022 - 30. 9. 2025

Razvoj in uporaba umetne inteligence v luči negativnih in pozitivnih obveznostih države zagotavljati pravico do življenja

prof. dr. Vasilka Sancin

1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Preventivna (ne)pravičnost: preventivno preprečevanje kriminalitete in družbene škode
dr. Vasja Badalič

(Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

1. 9. 2020 - 31. 8. 2023

Pravna in ekonomska analiza vpliva staranja prebivalstva na zakonodajo

doc. dr. Grega Dugar

1. 7. 2019 - 30. 6. 2022

Psihološki mehanizmi v kazenskem pravosodju: preizpraševanje objektivnosti
 

izr. prof. dr. Mojca Mihelj Plesničar

(Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

1. 7. 2019 - 30. 6. 2022

Pravo dolžnikov in upnikov - normativna in pravno empirična analiza

doc. dr. Jaka Cepec

(Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)
1. 7. 2019 - 30. 6. 2022

Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki

prof. dr. Renata Salecl

(Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)


1. 5. 2017 - 30. 4. 2020

Pravo v dobi velikih podatkov: Reguliranje zasebnosti, transparentnosti, tajnosti in drugih nasprotujočih si vrednot v 21. stoletju

prof. dr. Aleš Završnik

(Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

1. 7. 2014 - 30. 6. 2017Ciljni raziskovalni projekti – CRP (ARRS):

NASLOV

VODJA

TRAJANJE


Enostarševske družine v Sloveniji: tveganja in priložnosti na presečišču socialnih politik, družbenih norm in strokovnih praks
doc. dr. Ana Sobočan
1. 10. 2023 - 30. 9. 2025

Teoretični in praktični vidiki modernizacije upravnega postopka v Sloveniji 
doc. dr. Bruna Žuber
1. 10. 2023 - 30. 9. 2026

Priprava modela managementa visokošolskega vpisa na javne visokošolske zavode v Sloveniji 
doc. dr. Grega Dugar
1. 11. 2019 - 31. 10. 2022

Strukturna diskriminacija kot ovira pri doseganju cilja dostojnega življenja za vse
 

izr. prof. dr. Mojca Urek

(Fakulteta za socialno delo UL)
1. 11. 2019 - 31. 10. 2021

Ovire za dostojno življenje prebivalcev v romskih naseljih na področjih, ki so definirana v Okviru EU za nacionalne strategije vkjučevanja Romov do 2020

doc. dr. Maša Kovič Dine
1. 11. 2019 - 30. 06. 2021 

MAPA: Multidisciplinarna Analiza Prekarnega dela: pravni, ekonomski, socialni in zdravstveno varstveni vidiki

prof. dr. Grega Strban

1. 4. 2018 - 31. 3. 2020

Priprava strokovnih izhodišč za turistično in rekreacijsko rabo gozdov

dr. Urša Vilhar

(Gozdarski inštitut Slovenije)

1. 10. 2016 - 30. 9. 2018

Avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti


prof. dr. Vasilka Sancin

1. 10. 2016 - 31. 3. 2018

Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno zasebnega partnerstvaprof. dr. Bojan Bugarič

1. 10. 2016 - 30. 9. 2017


Podoktorski temeljni raziskovalni projekti:

NASLOV

VODJA

TRAJANJE


Zaseg državnega in zasebnega premoženja v mednarodnem pravu: opredelitev relevantnih pravnih pravil in razjasnitev pogojev, ki uokvirjajo in zamejujejo zaseg zamrznjenih sredstev v luči situacije v Ukrajini
(Seizure of State-Owned and Private Property in International Law: Mapping the Applicable Legal Rules and Identifying Conditions that Frame and Limit the Seizure of Frozen Assets in the Context of the Situation in Ukraine)

doc. dr. Maruša Tekavčič Veber

1. 11. 2023 – 31. 10. 2025

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115