Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda : Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, Ljubljana
Odgovorna uradna oseba:

Prof. dr. Saša Zagorc, dekan

Datum prve objave kataloga: 4. 11. 2005
Datum zadnje spremembe: 7. 10. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.pf.uni-lj.si/katalog.php
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: BOLONJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

BOLOGNA I - Prvostopenjski univerzitetni študijski program Pravo

Prvostopenjski študij traja štiri leta. Študijski program obsega 240 ECTS. Študent, ki opravi vse obveznosti, predpisane s študijskim programom, pridobi strokovni naslov diplomirani pravnik (UN) oziroma diplomirana pravnica (UN).

Temeljni cilj prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Pravo je izoblikovati profil strokovnjaka, ki bo sposoben za samostojno delo v vseh pravniških poklicih, ki ne zahtevajo opravljanja pravniškega državnega izpita. Študentom s ciljem opraviti pravniški državni izpit pa nuditi kvalitetno podlago za nadaljevanje študija po učnem načrtu druge stopnje.

Predstavitveni zbornik 2022/2023 I. stopnja


BOLOGNA II - Magistrski študijski program Pravo

Magistrski študijski program Pravo je novost v programu pravnega študija na Pravni fakulteti. Program pomeni nadgradnjo novega prvostopenjskega programa in skupaj z njim zagotavlja formalno raven izobrazbe, ki se zahteva kot pogoj za opravljanje pravniškega državnega izpita. Zato novega magistrskega študija ni mogoče primerjati z dosedanjim nebolonjskim magistrskim študijem.Magistrski študij Pravo je enoletni študij, ki obsega dva semestra in študentom omogoča izbiro enega  izmed usmeritvenih modelov.

Po uspešnem končanem študiju pridobi študent strokovni naslov magister prava oziroma magistrica prava v skladu z zakonom in se pristavlja za imenom in priimkom.

Predstavitveni zbornik 2022/2023 II. stopnja


BOLOGNA III - Doktorski študijski program Pravo

Doktorski študij je krona študijskega procesa in je namenjen najsposobnejšim študentom.V skladu s splošno usmeritvijo bolonjske reforme študija je doktorski študij Prava predviden kot enovit doktorski študij, v katerem vsak študent izbere enega izmed  modulov (usmeritev).

Po uspešno končanem študiju pridobi študent  znanstveni naslov doktor/doktorica znanosti.

Predstavitveni zbornik  triletnega doktorskega študijskega programa Pravo (program je bil razpisan v študijskih letih od vključno 2009/2010 do 2018/2019)

Predstavitveni zbornik  štiriletnega doktorskega študijskega programa Pravo (program je prvič razpisan za študijsko leto 2019/2020)

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Dekanat
Tel: 42 03 113, e-pošta: pf-dekanat@pf.uni-lj.si

Katedre
Tel: 01 42 03 101 (centrala PF)

Katedra za ustavno pravo
Predstojnik: izr. prof.  dr. Samo Bardutzky
e-pošta: samo.bardutzky@pf.uni-lj.si

Katedra za teorijo in sociologijo prava
Predstojnik: doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič
e-pošta: tilen.stajnpihler@pf.uni-lj.si

Katedra za pravnoekonomske znanosti
Predstojnica: prof. dr. Katarina Zajc
e-pošta:katarina.zajc@pf.uni-lj.si

Katedra za upravno pravo
Predstojnik: prof. dr. Rajko Pirnat
e-pošta: rajko.pirnat@pf.uni-lj.si

Katedra za kazensko pravo
Predstojnik: prof. dr. Vid Jakulin
e-pošta: vid.jakulin@pf.uni-lj.si

Katedra za civilno pravo
Predstojnik: prof. dr. Peter Grilc
e-pošta: peter.grilc@pf.uni-lj.si

Katedra za delovno in socialno pravo
Predstojnik: izr. prof. dr. Luka Tičar
e-pošta: luka.ticar@pf.uni-lj.si

Katedra za pravno zgodovino
Predstojnik: izr. prof. dr. Marko Kambič
e-pošta: marko.kambic@pf.uni-lj.si

Katedra za mednarodno pravo
Predstojnica: prof. dr. Vasilka Sancin
e-pošta: vasilka.sancin@pf.uni-lj.si

Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose
Tel: 01 42 03 129
Predstojnica: prof. dr. Vasilka Sancin
e-pošta: vasilka.sancin@pf.uni-lj.si

Knjižnica
Tel: 01 42 03 231, 01 42 03 232 (izposoja)

Predstojnik knjižnice: prof. dr. Matjaž Ambož, univ. dipl. prav.
e-pošta: matjaz.ambroz@pf.uni-lj.si

vodja knjižnice: Alenka Peterka
Tel: 01 42 03 237
e-pošta: alenka.peterka@pf.uni-lj.si

Založba
Tel: 01 42 03 113

Organigram
zavoda
(v pripravi)
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Dekan:
prof. dr. Saša Zagorc
Tel: 01 42 03 111, e-pošta: sasa.zagorc@pf.uni-lj.si
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi:

Statut Univerze v Ljubljani
Pravila Pravne fakultete v Ljubljani
Pravilnik o priznanjih študentom Pravne fakultete

Državni predpisi:

• Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije
• Zakon o zavodih
• Zakon o visokem šolstvu
• Odlok o preoblikovanju UL
• Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
• Zakon o računovodstvu
• Zakon o splošnem upravnem postopku
• Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
• Zakon o delovnih razmerjih
• Zakon o javnih uslužbencih - prvi del
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
• Zakon o varstvu osebnih podatkov
• Zakon o knjižničarstvu
• Kolektivna pogodba za negospodarstvo
• Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
• Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Predpisi EU:

• Izobraževanje


Sklep, št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja

Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja


• Program "Socrates"


Sklep, št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006


• Šesti okvirni program


Memorandum o soglasju med Evropskimi skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi Slovenije šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov -------------------
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov  
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

Postopek za vpis v 2., 3. in 4. letnik študija
Postopki pri odločanju o prošnjah študentov
Postopki pri odločanju o pritožbah študentov v študijskih zadevah
Nostrifikacijski postopki - priznavanje v tujini pridobljenih diplom
Habilitacijski postopki z matičnih področij Pravne fakultete

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:

Evidenca o zaposlenih delavcih
Evidenca o bruto prejemkih zaposlenih
• Evidenca o raziskovalcih - ni prosto dostopna
• Evidenca uporabnikov knjižnice - ni prosto dostopna
• Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov - ni prosto dostopna
• Evidenca osebnih kartonov študentov - ni prosto dostopna
• Evidenca zapisnikov o izpitih - ni prosto dostopna
• Evidenca o diplomantih - ni prosto dostopna
• Evidenca o priznavanju izobrazbe - ni prosto dostopna
• Evidenca o nostrifikacijah tujih diplom - ni prosto dostopna

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:

Vzajemna bibliografska-kataložna baza podatkov COBISS

Virtualna knjižnica Slovenije COBISS/OPAC
Lokalna COBISS/OPAC baza Pravne fakultete v Ljubljani - PRFLJ
COBISS/OPAC – Moja knjižnica

Pravni informacijski portal IUS INFO

Davčni, finančni in pravni portal TAX-FIN-LEX

Beck Online 

Hein Online

Westlaw International

Narodna in univerzitetna knjižnica - NUK 

Mrežnik – PORTAL INFORMACIJSKIH VIROV


mEga iskalnik NUK

Konzorcij COSEC (NUK)

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani- CTK
Konzorcij CTK

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije 

Uradni list Republike Slovenije

Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si

Več informacij: spletna stran Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.pf.uni-lj.si ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu Pravne fakultete v Ljubljani.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):

O študiju in možnostih nadaljevanja študija

O priznavanju izobraževanja

O ceniku storitev

O bruto prejemkih zaposlenih